Archive for 01 Kasım 2012

Fatma Şahin, Ampute Milli Takımı Buluşması

 

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 2012 Futbol Şampiyonası’nda üçüncü olan Ampute Milli Takımı’nı kabul etti.
 • Takım oyuncularını tek tek kutlayan Bakan Şahin, “Ülkemizin sevinç kaynağı, onur kaynağı oldunuz. Ülkemizi yurt dışında temsilde çok büyük başarı sağladınız” dedi.
 • Şahin, başarıda sürdürülebilirliğin önemine değinerek, bir defa başarıp, o başarıyı devam ettirmenin ilk başarı kadar kıymetli olduğunu, Ampute Milli Takımı’nın dünya üçüncülüğü ile başarılarının devamını getirdiğini söyledi.
 • Şahin şöyle devam etti: “O bakımdan alt yapının ne kadar kuvvetli olduğunu bize gösteriyor ve gelecek adına umut veriyor. Bu sizin şahsınızda bütün engelli kardeşlerimizin de ülkede geldiği yeri, dünyadaki pozisyonumuzu gösteriyor. Bu da çok manidar ve kıymetli. Fırsat verildiği zaman neleri yapabileceğimizi, her alanda ne kadar etkin ne kadar önemli işler yapabileceğimizi gösteriyor. Sporda olsun, sanatta olsun, akademik alanda olsun, bedensel, işitme ve zihinsel engelli kardeşlerimizin dünyayla yarışacak, bir vizyonu ve ufku olduğunu gösteriyor. Bu alanların size sürekli açılması lazım ve bu başarının devamı konusunda bize düşen neyse işbirliği içerisinde yolumuza devam etmemiz lazım”.
 • Paralimlik Olimpiyatları sürerken sporcuları Londra’da ziyaret ettiğini anımsatan Bakan Şahin, orada da iyi başarılarla dönüldüğünü söyledi.
 • Bu başarıların kendilerini umutlandırdığını ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade eden Şahin, Ampute Milli Takımı’nın başarısının kendilerinden sonrakilere örnek teşkil edeceğine inandığını kaydetti.
 • Şahin, “Bize düşen şey de sizlerin bu başarısının devamıyla, engelli engelsiz ayrımı yapmaksızın, herkesin kapasitesine kabiliyetine göre onlara alan açmak, başarmalarını sağlamak ve başarı sevincini de paylaşmak. Kurban Bayramı öncesi bize iki bayramı birlikte yaşattınız, bayram sevinci içerisinde başarılarınız hep devam etsin” dedi.
 • “Ödül Yönetmeliğinin Düzeltilmesini Sizden Arz Ediyorum”
 • Takım Kaptanı İsmail Temiz de daha fazla desteklenmeleri gerektiğini ifade ederek, “Ödül yönetmeliği paralimpik ve paralimpik olmayan şeklinde ayrılmış. Paralimpik olanlar belli düzene oturtulmuş ama diğerlerinin ucu açık. Bu yönetmeliğinin düzeltilmesini sizden arz ediyorum” dedi.
 • Bunun üzerine söz alan Bakan Şahin “Kaptanımız çok önemli bir şey söyledi. Ben de konuyu biliyorum, üzerinde çalıştık, Sayın Başbakan’a ilettik. O da ‘gereğini yapalım’ talimatı verdi. Daha önce böyle bir başarı olmayınca, böyle bir yönetmelik değişim ihtiyacı görülmemişti ama şimdi geldiğimiz noktada yönetmeliklere sığmıyoruz. Yönetmelikleri bugünkü duruma göre düzenlememiz lazım, bunlar bizim için kolay işler. Onları inşallah halledeceği” diye konuştu.
 • Konuşmaların ardından takım oyuncuları Bakan Şahin’e, imzalı forma ile krampon hediye etti. Şahin, üçüncülük kupasını da futbolcularla havaya kaldırarak, foto muhabirlerine poz verdi. Şahin, sporculara hediye verdi.

Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAŞLI VE ENGELLİLER EĞİTİM, BAKIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakım: Yaşlı ve engellilerin biyo-fizyolojik, psikolojik, barınma, sağlık ve benzeri diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını,

b) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Eğitim: Engellilerin gelişimsel özelliklerine göre gruplandırılarak eğitimlerinin bireysel ve fonksiyonel programlar ve yapılandırılmış ortamlar içerisinde her türlü araç-gereç ve materyal kullanımıyla sağlanmasını,

d) Engelli: Normal gelişim gösteren bireylerle karşılaştırıldığında bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden engeli olan, destek olunmadığında hayati riski doğabilen ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için özel eğitim ve rehabilite hizmetlerine ve müdahaleye ihtiyaç duyan bireyleri,

e) Merkez: Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

h) Uygulama ve Araştırma: Yaşlı ve engellilerle ilgili bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının merkezde uygulanmasını,

ı) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

i) Yaşlı: Hastalık ve rahatsızlıklara yakalanma riski taşıyan ve biyo-fizyolojik, sosyal, duygusal yönden özel bakım gerektiren elli yaşın üzerindeki bireyleri,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında yaşlı ve engelli bireyler ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan yaşlı ve engellilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin, resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Toplumun tüm kesimlerindeki yaşlı ve engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik konusunda bilimsel işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek.

c) Farklı disiplinlerden yaşlılık ve engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

ç) Yaşlılık ve engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

d) Yaşlılar ve engellilik konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

e) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına yaşlı, engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

f) Sağlıklı bir yaşlılık hizmeti sunmak ve engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak.

g) Yaşlı ve engelli bakım, eğitim, rehabilite ve sosyal ve duygusal destek stratejileri ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel dergi, kitaplar, diğer tür bilimsel yayımlar yapmakla birlikte her türlü etkinliğe katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından altı yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki akademisyen, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcıları, özel eğitimci, tıp doktoru, sosyal çalışmacı, beden eğitimi ve spor uzmanı, fizik tedavi uzmanı veya fizyoterapist, botanik bilimleri uzmanı, psikoloji danışman, psikiyatrist gibi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam on iki kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin taleplerini değerlendirerek önerilerde bulunmak, eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün getirdiği bütün işlerde karar almak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu kurum ve kuruluşları veya diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ile yaşlılar ve engelliler konusunda çalışmaları olan kişiler arasından müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Çalışma birimi başkanları, Üniversitenin ilgili alanında çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzmanlar ise çalışma birimi başkanları tarafından belirlenir. Birimler yaşlılık, engellilik, eğitim, sosyal ve duygusal destek, psikolojik danışma, aile danışmanlığı, mesleki danışmanlık, bakım, süslenme gibi birimlerinden oluşur.

(2) Çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Yaşlılık ve engellilik konusunda; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımını sağlamak, akademik ve idari birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek için yaşlı, engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

b) Toplumun tüm kesimlerindeki yaşlı ve engelli bireylere yönelik araştırmalar planlamak, yapmak, yaşlı ve engelliler ile ilgili bilimsel veri tabanı oluşturmak, disiplinler arası bir yaklaşım ile ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Toplumda ve eğitim kurumlarında bulunan yaşlı ve engellilere danışmanlık hizmetinde bulunmak.

ç) Yaşlılık ve engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek, aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

d) Sağlıklı bir yaşlılık sürdürme ve engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, yaşlı ve engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak, yaşlı ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.