Archive for 16 Eylül 2013

Engellilerin Emekliliği

aracENGELLİLERİN EMEKLİLİĞİ

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinde yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları düzenlenmiş olup, maddenin dördüncü fıkrasında sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle  malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranı göz önünde bulundurulmak suretiyle belli sigorta primi bildirilmiş olması halinde yaş şartları aranmadan yaşlılık aylığına hak kazanılacağı hususu da anılan maddenin beşinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Read more