Bakıma Muhtaç Özürlü Tespiti

Yönetmelikler

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ  ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2006       Resmi Gazete Sayısı: 26244

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bakıma muhtaç  özürlülerin bildirimi, tespiti,  değerlendirilmesi ile bakım  hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları  belirlemektir. Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679) (1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri   toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü  olduğu  birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir  tutarı bir aylık net  asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan  bakıma muhtaç özürlüleri, bu  özürlülere verilecek bakım hizmetlerini,  hizmetlerin ücretlendirilmesini  ve ücretlerin ödenmesini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 7 nci  maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Akraba: Bu  Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler dahil olmak üzere bakıma  muhtaç  özürlünün; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile   bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri  ile  kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş  çocuklarının eşleri,  eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin  kardeşlerinin eşleri ile  çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri,  amca çocukları ile bunların eşleri,  halaları ile halalarının eşleri,  hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları  ve dayılarının eşleri,  dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin  eşleri,  teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini, b) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakıcı Personel:  Bakıma muhtaç  özürlülere bakım hizmeti sunabileceğine ilişkin  Millî  Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası veya başarı belgesi olan kişiyi, c) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakıma Muhtaç  Özürlü: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, özürlülük  sınıflandırmasına  göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden; günlük hayatın   alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi  nedeniyle  hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam  ettiremeyecek derecede  düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun  her türlü gelirleri toplamı esas  alınmak suretiyle; kendilerine ait  veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına  göre kendilerine düşen  ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari  ücret tutarının  2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilenleri, ç) Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti: Müracaatı yapılan bakıma   muhtaç özürlünün ikametgâhında veya bakım merkezlerinde bakım raporu   hazırlayan, bakıma muhtaç özürlünün bakım hizmetlerinin hangi türünden   yararlanacağına karar veren, uygun ortama yerleştirmeyi öneren, bakım   hizmetlerine yönelik gözlem, inceleme, kontrol yapan ve sonucunda bakım   hizmetleri değerlendirme raporu hazırlamakla görevli heyeti, d) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım Raporu: Bakım   hizmetleri değerlendirme heyetinin; özürlüye ait veya bakmakla yükümlü  olunan  kişi sayısına göre özürlüye düşen ortalama aylık geliri  belirlediği;   özürlünün ve ailesinin sağlık ve psiko-sosyal  durumunu  tahlil ettiği; özürlünün bakıma muhtaçlığını, ihtiyaç duyduğu bakım   hizmetlerini ve özürlüye verilecek bakım hizmet modellerini tespit  ettiği ve  genel çerçevesi Genel Müdürlükçe belirlenen raporu, e) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bireysel Bakım  Planı: Bakıma  muhtaç özürlünün bakımına ilişkin fiziksel, psiko-sosyal  ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu  sorunların sebepleri ve  tespit edilen veriler dikkate alınarak hangi alanlarda  ve süreçte  bakıma ihtiyaçlarının olduğunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar   doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel çerçevesi Genel   Müdürlükçe belirlenen planı, f) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel  Müdürlüğünü, g) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini, ğ) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini, h) (Değişik:RG-21/10/2010-27736)   Bakmakla yükümlü  olunan bireyler: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler  de dâhil olmak  üzere bakıma muhtaç özürlünün kendisi ve kendisi ile birlikte  aynı  evde yaşayan eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli   olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan  kardeşleri,  eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri; başka  bir adreste bulunsa  dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren  çocukları ile aynı durumdaki  kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı  evde yaşamakta iken er veya erbaş  olarak  askere gitmiş olan babası,  çocuğu ve kardeşi;  ayrı  adreslerde ikamet etse  dahi özürlü üzerinde  velayeti devam eden   anne ve babası veya kanunen bakmakla yükümlü  kimsesi bulunamayan özürlü ile  aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti  vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba,  vasi ve bunlarla birlikte  aynı evde yaşayan kişileri, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM Bakıma Muhtaç Özürlülerin Bildirimi, Tespiti ve  Değerlendirilmesi

 

Bildirim MADDE 5 – (1) Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy  muhtarları, genel kolluk kuvvetleri  ve belediye zabıta memurları,  çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri  bakım hizmetlerinden  yararlandırılması amacıyla il/ilçe müdürlüklerine  bildirebilirler.  Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar,  özürlülerin  kendileri veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler. (2) Özürlünün bildirimini müteakiben özürlü veya talep edilen  hizmetler  hakkında bildirimde bulunan kişi ile il/ilçe müdürlüklerinde  ön görüşme  yapılır. Bakıma muhtaç özürlünün bakım hizmeti talebi  doğrultusunda Bakım  Hizmetleri Talep Formu düzenlenir. İstenecek belgeler MADDE 6 – (1) Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda,  bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden  veya yasal temsilcisinden aşağıdaki  belgeler istenir. a) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı, b) (Mülga:RG-31/7/2009-27305) c) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Özürlü sağlık kurulu  raporu, ç) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Yatılı ve sürekli  bakımı için  resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18  yaşını tamamlamamış  bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden  alınacak, koruma altına alınması  ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi  kararı ile velayet altında değil ise  vesayet altına alınması ve vasi  atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl  hastalığı veya akıl  zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve  bakımı için  kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da  başkalarının güvenliğini  tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli  bakıma muhtaç  özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir  bakım  merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet   altına alınması ve vasi atanması kararı, d) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakmakla yükümlü  olunan  bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin   yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler, e) İki adet vesikalık fotoğraf, f) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, g) Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı, ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı, (2) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Birinci fıkranın    (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, bakım  raporunun  hazırlanmasından sonra da verilebilir. (3) (Ek:RG-21/10/2010-27736) İl müdürlüklerince,   beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı  sureti,  aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya  eklenecektir. İnceleme ve tespit MADDE 7 – (1) Bakıma muhtaç özürlülerin incelenmesi il/ilçe  müdürlüklerinin sorumluluğundadır. (2) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) İl/ilçe müdürlüğüne  bildirimi  yapılan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde  belirtilen  belgeleri tamamlanan özürlü ve ailesi hakkında, bakım hizmetleri   değerlendirme heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametgâhında, ikametgâh  adresinde  yaşamıyorlar ise fiilen yaşadıkları yerde ziyaret ederek,  bakım raporunu  hazırlar. Ayrıca, terk edilmiş ve kimsesiz özürlülerin  bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri tamamlayamaması   durumunda, İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.  (3) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım raporunun  hazırlanması  sürecinde, özürlüye ait veya bakmakla yükümlü olunan birey  sayısına göre  özürlüye düşen gelir ile özürlünün ve ailesinin  fiziksel, zihinsel, duygusal, psiko-sosyal ve demografik özellikleri ve  özgeçmişleri,  özrü ve özürlüyü kabullenme durumu tespit edilerek  özürlünün hakları,  yararlanabileceği özel eğitim, mesleki  rehabilitasyon, tıbbi tedavi ve  rehabilitasyon, sosyal yardımlar,  koruyucu aile, evlat edindirme gibi hizmetler  hakkında değerlendirme  yapılır, varsa kanaat ve teklif belirtilir. Ayrıca  gözlemlenen yaşam  standardı ile beyan edilen gelir arasında farklılık görülmesi  hâlinde,  gelire ilişkin ilave bilgi ve belge  istenir ve resmi veya özel kişi,  kurum ve kuruluşların bilgilerinden  yararlanılır. Bakmakla yükümlü  olunan bireyler tanımında belirtilen tüm  bireylerin gelirleri, toplam  gelire dâhil edilir. (4) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım raporunda  özürlünün veya yasal temsilcisinin talebinin olumsuz olarak değerlendirilmesi  halinde; a) İl müdürlüğünce, özürlünün veya yasal temsilcisinin talebinin   olumsuz değerlendirildiği, özürlüye veya yasal temsilcisine 30 gün  içinde  yazılı olarak bildirilir. b) Özürlü veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün  içinde bakım raporuna itiraz edebilir.

2 comments

  1. Sevda ercan dedi ki:

    Benim iki tane engelli cocugum var oglum oan cem ercan 18 yaşında kızım13 yaşında ben senelerdir tek başıma mücadele ediyorum Ben resmi kanunlara göre evliyim ama eşim 4yıldır bizimle yaşamıyor benim hiçbir gelirim yok eşim cocuklarla yaşayamayacagını söyleyerek evi terk etti boşanmakta istemiyor .ben neyapacagımı bilmiyorum cocukların ikiside yüzde doksan engelli ve halen daha bezleniyorlar ben bez almakta bile zorlanıyorum çogu zaman almıyorum ben heryere başvurdum ama eşimin geliri yüksek oldugu için hiç biyer bana yardım etmiyor ve kiracıyım sizlerden ricam ben bu konu hakında ne yapa bilirim bana yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir