İşaret Dili Tercumanlığı Yönetmeliği

Yönetmelikler

İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI HİZMETİ VERECEK PERSONELİN  YETİŞTİRİLMESİ İLE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 19.08.2006                Resmi Gazete Sayısı: 26264

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işitme  özürlü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere  gerek görüldüğü  hallerde tercümanlık yapmak üzere illerde işaret dili bilen  personelin  yetiştirilmesi, eğitimi, çalıştırılması, yetki ve görevleri ile  çalışma  usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve  Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez  ve Taşra teşkilatında  çalıştırılacak ve görevlendirilecek işaret dili  tercümanlığı hizmeti  verecek personeli kapsar.
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme  Kurumu Kanununun Ek 8  inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a)  Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, b) Dil  ve konuşma bozukluğu olan birey: Organik ya da işlevsel  nedenlerle dili  öğrenmede, konuşmada ve iletişimde yaşanan güçlükler  sonucunda eğitimi,  öğrenimi ve toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilenen  bireyi, c) Genel  Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, ç) İl  müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini, d)  İşaret dili: Duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi  amacıyla el  ve vücut hareketleri ile mimikler kullanılarak oluşturulan  görsel dili, e) İşaret dili tercümanı: İşitme özürlü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olmak üzere görevlendirilen ve işaret dilini bilen, yeterliliği onaylanmış personeli, f)  İşitme özürlü birey: İşitme kaybı sonucu, iletişimde yaşanan güçlük  nedeniyle  eğitimi, öğrenimi ve toplumsal yaşamı olumsuz yönde  etkilenen bireyi ifade  eder.

İKİNCİ BÖLÜM Eğitim ve İstihdam

Eğitim MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük; a)  İşaret dili tercümanlığı hizmeti verecek personelin  yetiştirilmesini,  eğitimini, Bakanlık ile işbirliği içerisinde  gerçekleştirir. Eğitimi alan ve  başarılı olan personele verilen  sertifikanın geçerlilik süresi iki yıldır. İki  yıl sonunda Genel  Müdürlüğün talebi doğrultusunda, Bakanlık tarafından  tercümanlık  eğitimi alan personelin yeterliliği değerlendirilerek başarılı   olanların sertifikaları yenilenir. b)  İşaret dili tercümanı olarak görevlendirilenler, 14/4/2006 tarihli  ve 26139  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk İşaret Dili Sisteminin  Oluşturulması ve  Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasları Belirlemeye  İlişkin Yönetmelik  hükümlerine uygun olarak yetiştirilir.
İstihdam MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük her il bünyesinde en az  bir personelini işaret dili tercümanı  olarak görevlendirir. İşaret dili  tercümanlığı hizmeti veren kişiler, Genel Müdürlük  merkez teşkilatı  ile taşra teşkilatında çalışan sosyal hizmetler, psikoloji,  eğitim  bilimleri alanında fakülte veya yüksek okul mezunu personel arasından   seçilerek eğitimlerinin verilmesini müteakiben görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti  Verecek Personelin Görev, Yetki ve Çalışma Koşulları

 

Görev ve yetkileri MADDE 7 – (1) İşaret Dili Tercümanlığı hizmeti verecek personelin görev ve yetkileri aşağıda  belirtilmiştir. a)  İşitme özürlü, dil ve konuşma bozukluğu olan özürlü bireyler ile iletişim  kurulmasını sağlamak, b)  Tercümanlık hizmetlerine ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili olmak, c) Yasal  işlerde, yeminli tercüman olarak görev yapmak, ç)  Yaptığı görüşme ve çevirilerin raporunu tutmak, dosyalamak ve  raporun bir nüshasını  ilgili kurumun talebi halinde göndermek.
Çalışma koşulları Madde 8 – (1) İşaret Dili Tercümanlığı hizmeti verecek personelin çalışma koşulları aşağıda  belirtilmiştir. a)  Personel, asli görevi uhdesinde kalmak şartıyla, ihtiyaç duyulması  halinde  işaret dili tercümanlığı hizmetlerinin yürütmekle  görevlendirilir. b)  İşaret dili tercümanlığı eğitimi alan personel en az 2 yıl işaret dili  tercümanı olarak görevlendirilir. c) İl  müdürlüğü tarafından, ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum  ve  kuruluşlarına mesai saatleri içerisinde görevlendirme yapılır.  İşaret dili  tercümanı olarak görevlendirilen personelin çalışma usul ve  esasları Genel  Müdürlük tarafından hazırlanacak yönerge ile  belirlenir. ç) Diğer  kurum ve kuruluşların işaret dili tercümanına ihtiyaç  duymaları halinde  taleplerini gerekçe, içerik, yer ve tarih belirterek  İl Müdürlüğüne  bildirmeleri gerekir. İl Müdürlüğü uygun görmesi halinde  işaret dili  tercümanını yer ve saat belirterek görevlendirir. d)  İşaret dili tercümanının görevini sürdürebilmesi, bilgi ve  tecrübelerini  geliştirmesi için ihtiyaç duyacağı araç ve gereçler  mahalli imkanlar  kullanılarak karşılanır. e)  İşaret dili tercümanı olarak görevlendirilen personel, bu görevden  ayrılmak  isterse, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün  uygun görmesi  halinde görevlendirmesi iptal edilir. Bu süreç içinde  yeni bir işaret dili  tercümanının görevlendirilmesi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kadrolu personelin eğitimi ve  yeterli personel bulunmaması GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Genel Müdürlük, kadrolu  personelin eğitimi ve istihdamını sağlayıncaya kadar,  mevcut  personelden asli görevi uhdesinde kalmak şartıyla, illerde işaret dili   tercümanlığı yapacak personeli görevlendirir. (2) Mevcut personelin yeterli olmaması durumunda, işaret dili  tercümanlığı ve  öğreticiliği yapan yüksekokul mezunu, bulunamaması  halinde lise mezunları  arasından sertifikası olanlar mevzuat  çerçevesinde çalıştırılabilir.
Yürürlük MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel  Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir