Kamu Hizmetlerinin Sunumu Yönetmeliği

Yönetmelikler

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA  İLİŞKİN YÖNETMELİK
Bakanlar  Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15169
Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2009                Resmi Gazete Sayısı: 27305

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin  amacı; etkin, verimli, hesap verebilir,  vatandaş beyanına güvenen ve  şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin  hızlı,  kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine   getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları   düzenlemektir. Dayanak MADDE 2(1) Bu Yönetmelik,  10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık  Teşkilatı Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında  Kanunun 2 nci ve  33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması MADDE 3 – (1) Kamu hizmetlerinin,  başvuru yapılan ilk kademeden  sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru  mercii ile karar/onay mercii arasında  birden fazla kademe  oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu  hizmetini  sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak   için gerekli tedbirleri alır. (2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden  sunulabilmesi amacıyla gerekli  görülen mahallerde geçici veya sürekli  bürolar açabilir. (3) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine  getirecek birim ve görevlileri  tespit eder. Taşra teşkilatı, tespit  edilen birim ve görevlileri bulundukları  yerin en büyük mülkî idare  amirine bildirir. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda  sunulması MADDE 4 – (1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama  taşınması ve veritabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır. (2) İdare, başvuruların elektronik ortamda da  yapılmasına, sürecin başvuru  sahibince izlenebilmesine ve sonucun  ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine  yönelik tedbirleri alır ve  hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar. Vatandaşın bilgilendirilmesi MADDE 5 – (1) Kanunî sınırlamalar  saklı kalmak kaydıyla idare, sunduğu  hizmetlere ilişkin bilgileri ve  mevzuatı, basılı ya da elektronik ortamda  duyurur. (2) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin envanterini  ek-1’e göre oluşturarak  kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet  Kapısında en güncel şekli ile  yayınlar. Hizmet  standartları oluşturma MADDE 6 – (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre  hizmet  standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre  oluşturulan  hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda  istenen belgeler,  hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet  mercilerine ilişkin bilgiler  yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan  birimlerce vatandaşların kolayca  görebileceği panolarda, kurumsal  internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında  duyurulur. Ayrıca, idarenin  danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren  dokümanlar  bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir. Özürlülerle ilgili tedbirler MADDE 7 – (1) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından  kolayca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır. Başvuru sahibinden bilgi ve belge  istenmesine ilişkin esaslar MADDE 8 – (1) İdare, hizmetleri  yerine getirirken başvuru sahibinden  istediği bilgi ve belgelerle  ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas  alır: a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav  için gerekli belgeler  istenir; göreve başlamak için gereken belgeler  ise sınavı kazananlardan  istenir.
ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve  belgeler ile daha önce  başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına  aktarılan ve değişmediği başvuru  sahibi tarafından beyan edilen  belgeler yeniden istenmez.
d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde,  belgenin fotokopisi, aslına  uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili  görevli tarafından isim ve unvan  yazılarak tasdik edilir.
e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma  açtığı bilgi ve belgeler,  başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi  ve belgelere kolayca erişim için  gerekli bilgiler istenebilir.
f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez,  bunun yerine yazılı olarak  beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak  yapıldığı hâllerde, formda adlî  sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare,  beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini  verebilecek mercilerden  teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik  altyapısı hazır  olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç  üç  işgünü içinde verir.
g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma  suretiyle belirtilir. İstenen  belgeler arasında, idare tarafından  istenecek diğer belgeler veya benzeri  belgeler gibi muğlâk ibarelere  yer verilmez.
ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da  yayımlanır. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması MADDE 9 – (1) İdare, gerçeğe aykırı  belge verenler ya da beyanda  bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı  hususunda başvuru sahiplerinin  bilgilendirilmesi için gerekli  tedbirleri alır. Başvuru sahiplerine malî yükümlülüklerinin bildirilmesi MADDE 10 – (1) Başvuruları esnasında, ödemek zorunda  oldukları malî  yükümlülükler, mevzuat dayanakları ile birlikte başvuru  sahiplerine açıkça  belirtilir. Kurum  içi ve kurum dışı yazışma MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve  belge talep  yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler  saklı kalmak  kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç beş gün,  bilgi ve görüş taleplerini  ise en geç onbeş gün içinde yerine getirir.  İdare, bilgi ve görüş yazıları için  onbeş günü geçmemek üzere ek süre  kullanabilir. Bu yazışmalar elektronik  ortamda da yapılabilir. Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması MADDE 12 – (1) Bizzat yapılan başvurular sırasında  başvuru incelenir,  anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek  kalmadan tamamlatılır.  Talebi hâlinde başvuru sahibine alındı belgesi  verilir. Sonradan tespit edilen  eksiklikler başvuru sahibine  bildirilir.
(2) Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılır. (3) Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesi bildirilir,  varsa itiraz mercii ve süresi gösterilir. Yönetmeliğe uyum GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İdareler, bu  Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin  gerekli her türlü idarî,  teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı  tarihinden  itibaren altı ay içinde gerçekleştirir. Yürürlük MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir