Kamuya işçi Alımı Yönetmeliği

Yönetmelikler

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA  UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  29/6/2009 No : 2009/15188
Resmi Gazete Tarihi: 9/8/2009      Resmi  Gazete Sayısı: 27314

BİRİNCİ  BÖLÜM Amaç,  Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin  amacı,  kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre  çalıştırılmak üzere,  sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul  ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi  ve Kontrol  Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki   kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,  (III)  sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve  (IV) sayılı  cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara  bağlı döner sermayeli  kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet  sandıkları, özel kanunlarla  kurulan kuruluş ve teşekküller ile  hizmetlerini genel bütçenin transfer  tertiplerinden yardım alarak  yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına,
b) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî  teşebbüsleri ve bağlı  ortaklıkları ile müesseseleri, 4046 sayılı  Özelleştirme Uygulamaları Hakkında  Kanun çerçevesinde özelleştirme  kapsamında veya programında bulunan  kuruluşlardan sermayesinin yüzde  ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 406  sayılı Telgraf ve Telefon  Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye  ait kuruluşlara,
c) İl özel idareleri,  belediyeler, bunların  kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri  ile bağlı  kuruluşları, müessese ve işletmelerine,
ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
sürekli veya geçici işçi alımını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Birinci fıkranın (b) bendi  hariç olmak üzere kamu  kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin,  belediyelerin ve  bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare  birlikleri ile  bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre  kurdukları  şirketler ile kooperatifler,
b) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri,
c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma  vakıfları,
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu  kurum ve  kuruluşlarında iş kanunları hükümlerine göre istihdam edilecek daire   başkanı, daire başkanı muadili veya daha üst düzey yönetici, tabip,  uzman  tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında,  hukuk müşaviri,  müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman ve aktüer gibi   mesleklerde çalışanlar arasından yapılacak işçi alımları,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının proje bazındaki  faaliyetlerinde belirli süreli  iş sözleşmesine tabi olarak, özel  nitelik ve uzmanlık gerektiren işler,
f) Üniversite veya bilimsel araştırma kurumu  niteliğindeki kuruluşlar ve uydu  haberleşme alanında faaliyet gösteren  kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma  geliştirme faaliyetlerinde, bu  faaliyetlerin devamı süresi ile sınırlı olarak  görev alacak teknik ve  uzman personel ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından  desteklenen  ve/veya yürütülen proje bazındaki faaliyetlerde bu faaliyetlerin  devamı  süresi ile sınırlı olarak çalıştırılacaklar, için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma  bildirilmesi  zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili  kamu kurum ve  kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna  duyurulur. Kamu kurum  ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir  şekilde yapılmasını sağlayacak  diğer tedbirleri de alır.
Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin  uygulanmasında; a) Belirli süreli iş sözleşmesi: Kamu kurum ve  kuruluşu ile işçi arasında 4857  sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi  çerçevesinde belirli bir süreye bağlı  olarak yapılan iş sözleşmesini,
b) Belirsiz süreli iş sözleşmesi: Kamu kurum ve  kuruluşu ile işçi arasında 4857  sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi  çerçevesinde belirli bir süreye bağlı  olarak yapılmayan iş  sözleşmesini,
c) Geçici işçi: Kamu kurum ve kuruluşlarının  mevsimlik ve kampanya işleri ile  orman yangınıyla mücadele  hizmetlerinde bir malî yılda altı aydan az olmak  üzere vize edilecek  geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçiyi,
ç) İşçi: Kamu kurum ve kuruluşlarında bir iş sözleşmesine dayanarak, sürekli ya  da geçici çalışan kişiyi,
d) Kamu kurum ve kuruluşu: 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum  ve kuruluşları,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kurum: Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını,
g) Öncelik hakkına sahip olanlar: 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilenleri,
ğ) Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir  nedenle bedensel, zihinsel,  ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini  çeşitli derecelerde kaybetmesi  nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama  ve günlük gereksinimlerini karşılamada  güçlükleri olan ve korunma,  bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek  hizmetlerine ihtiyaç duyan  kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde  kırk olduğu sağlık  kurulu raporu ile belgelenenleri,
h) Proje: Önceden plan ve programa alınmış, maliyeti  hesaplanmış, kamu kurum ve  kuruluşlarının yönetim organları tarafından  onaylanmış, kısa veya uzun vadeye  bağlanarak gerçekleştirilmesi kabul  edilmiş bilimsel çalışmayı,
ı) Sürekli işçi: Kamu kurum ve kuruluşlarında belirsiz süreli iş  sözleşmesine göre çalıştırılan işçiyi, ifade eder.

İKİNCİ  BÖLÜM Kurumdan  İşçi Talebi

 

İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) İşçi olarak  alınacaklarda; a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de  Meslek ve Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş  veya İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerisaklı  kalmak kaydıyla Türk  vatandaşı olmak, b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine  karşı suçlar, anayasal düzene ve  bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  millî savunmaya karşı suçlar, Devlet  sırlarına karşı suçlar ve  casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat   karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm  olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
şartları aranır.
(2) Özürlülerin, özürlülük ölçütü, sınıflandırılması  ve özürlülere verilecek  sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik  hükümleri gereğince yetkili  sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu  raporuyla durumlarını  belgelendirmeleri gerekir.

İşe göndermede  öncelikli olanlar MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek  listelerde  Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır: a) Terörle mücadele sırasında malul  sayılmayacak  şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından  dolayı  komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
b) Tabii afetlerden zarar gören  afetzedeler.
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına  giren  madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama   faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli  işçi  kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş   Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi  gereğince  hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi  feshedilenler.
(2) Terörle mücadele sırasında malul  sayılmayacak  şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen  sağlık  kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık   yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı  nedeniyle  takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca,  Jandarma Genel  Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca  kendilerine verilen takdir  belgeleriyle durumlarını belgelendirir. (3) Gerek ikamet için kullanılan  binalar ile diğer  binalardaki hasar, gerekse istihsal araç ve kaynaklarının  kaybı  nedeniyle geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit   edilir. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması   uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanma süresi Çalışma ve  Sosyal  Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir. (4) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına  giren  madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama   faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara  tanınan  öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve  kuruluşlarının  kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde  geçerlidir. Bu kişilerin,  durumlarını kamulaştırmayı yapan kamu kurum  ve kuruluşundan alacakları ve  kamulaştırma tarihi ile tapuda kayıtlı  taşınmazlarının tamamen kamulaştırıldığını  gösteren bir belge ile  ispatlaması gerekir. Hak sahibinin, öncelik hakkından  yararlanmak  istememesi hâlinde, hak sahibi yerine eşi veya çocuklarından biri  de  hak sahibinin muvafakatiyle bu haktan yararlanabilir. (5) Birinci fıkranın (ç) bendinde  belirtilen öncelik  hakkından yararlanacaklar, durumlarını daha önce  çalıştıkları kamu  kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ispatlamak  zorundadır. (6) Öncelik hakkına sahip olanlardan,  davet  edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan,  başvuruda  bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda  sürekli işçi  statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.  Öncelik hakkından  ikinci kez yararlanılamaz. (7) Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye girme zorunluluğu aranmaz.
Kurumdan işçi talebinde bulunma MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş   tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibiayrıntılarla yazılı veya  elektronik  ortamda işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu yerdeki  Kurum il veya şube  müdürlüğünden talep etmek ve 8 inci madde hükümleri  saklı kalmak üzere Kurum il  veya şube müdürlüğü tarafından  gönderilenler arasından karşılamak zorundadır. (2) Kurum il veya şube müdürlüğü tarafından yapılan  inceleme sonucunda uygun  olmadığına karar verilen talepler,  noksanlıkları giderilmek veya düzeltilmek  üzere iade edilir. (3) Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici  işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler. (4) Ancak, 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (d)  bendi saklı kalmak kaydıyla,  sürekli işçi olarak istihdam edilecek  müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve  uzmanların yardımcı ve  stajyerleri ile mühendis, aktüer ve hukuk müşaviri  talepleri, işçinin  istihdam edileceği ilin potansiyeli göz önünde  bulundurularak, ulusal  düzeyde de verilebilir. (5) Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde  verilen sürekli veya geçici işçi  taleplerinin karşılanamaması hâlinde  ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen  geçici işçi taleplerinin  karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra  ulusal düzeyde  karşılanması yoluna gidilir.
İşçi talebinde dikkat edilecek hususlar MADDE 7 – (1) İşçi talep eden kamu   kurum ve kuruluşu tarafından, işçinin alınacağı mesleğin niteliğine  göre özel  şartlar belirlenebilir. Bu şartlar belirlenirken; a) Sınava tabi taleplerin; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinden yalnızca  birinden yapılması,
b) Eğitim durumlarının, belirli bir eğitim kurumu ismi ifade edilmeksizin,  sadece mesleğe uygun bölümlerin belirtilmesi,
c) Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman  gibi kariyer mesleklerin  yardımcıları ve stajyerleri hariç,  başvurularda yaş sınırı getirilmemesi,
ç) Cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,
d) İşçinin istihdam edileceği meslek ile işçide aranan şartlar ve istenen  belgeler arasında tutarlılık bulunması,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü işçi  taleplerinde, işin niteliği  gerektirmediği sürece, özürlü olmama  şartının aranmaması, özürlülük oranına üst  sınır getirilmemesi ve özür  grupları arasında ayrım yapılmaması,
hususlarına dikkat edilir.
Kurumdan işçi talebinde bulunulmayacak hâller MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilenlerin  istihdamı için Kurumdan talepte bulunulmaz: a) Askerlik veya kanunî bir görev nedeniyle işten  ayrılan işçilerden bu  durumlarının sona ermesinden itibaren iki ay  içinde işe girmek için  başvuranlar.
b) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburî hizmetle yükümlü olanlar.
c) 4857 sayılı İş Kanununun 29 uncu maddesine göre,  toplu işçi çıkarmanın  kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı  nitelikteki iş için yeniden işe  alınacaklar.
ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde sayılanlar.
d) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesinde  sayılanlar.
e) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 29 uncu  maddesine göre sendikaların yönetim  kademesinde görev alıp, bu görevi  sona erenlerden tekrar işe başlayanlar.
f) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla,  hizmet akitleri askıya  alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe  başlatılacak geçici işlerde  çalışanlar.
(2) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentleri dışındaki işçi alımlarının aynı kamu  kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM İşçi  Taleplerinin Kurum Tarafından Karşılanması

 

İşçi talebinin ilanı ve iş başvurusu MADDE 9 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşlarının işçi talepleri Kurum internet sayfasında ilan edilir. Söz  konusu  talepler Kurum tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları  ile de  kamuoyuna duyurulabilir. (2) Talebin ilanından itibaren, adaylara en az on  günlük başvuru süresi  tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü  taleplerine yapılan başvurularda  kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt  Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate  alınır. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi hâlinde,  kuraya tabi işgücü  taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın  talep koşullarını  taşıyanların tamamı başvurabilir. (4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, başvuru  esnasında özürlülerin sınavda  refakatçiye ihtiyaç duyup duymadıkları  sorularak, sınav kuruluna bildirilmek  üzere kayda alınır.
Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları MADDE 10 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi  talepleri  KPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi  talepleri ile  eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin  yeraltı işlerinde  çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek  adaylar ise noter huzurunda  çekilecek kura ile belirlenir. (2) KPSS’de başarılı olmak veya öncelikli gönderme hakkına sahip olmak, işe  yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez. (3) İşçi taleplerine yapılan başvuruda;  müfettiş,  kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin   yardımcıları ve stajyerleri hariç, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar  İçin  Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B)  grubu  kadrolar için yapılan sınav sonuçları kullanılır. (4) Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim  düzeyindeki  işçi taleplerine, ilgili KPSS puan türünden altmış ve üzeri puan  almış  olanlar başvurabilir. Bu kapsamdaki özürlülerin başvurabilmesi için   KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı   aranmaz. (5) Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli  işçi olarak  girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri   hâlinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve  kuruluşunun  sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez. (6) Kamu kurum ve kuruluşlarının talep  ettiği açık  iş sayısı kadar ya da açık iş sayısından daha az aday gönderilmesi   hâlinde, açık işlerin gönderilen adaylar arasından karşılanamayan kısmı,  6 ncı  maddenin beşinci fıkrasındaki esaslar doğrultusunda karşılanır.  Bu şekilde de  açık işin karşılanamaması hâlinde, KPSS şartı  aranmaksızın Kuruma kayıt tarihi  esas alınarak açık iş sayısının üç  katına kadar aday kamu kurum ve kuruluşuna  gönderilir. Buna rağmen  karşılanamayan talepler için, talep sahibi kamu kurum  ve kuruluşu ile  görüşülerek, talep şartları değiştirilmek suretiyle yeniden  talepte  bulunulması sağlanır.
KPSS kapsamındaki taleplerle ilgili  aday listelerinin belirlenmesi MADDE 11 – (1) KPSS kapsamındaki  taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken; a) Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki  taleplere, KPSS puanıyla  başvuran talep şartlarına uygun adaylar  arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak  üzere açık iş sayısının  üç katı,
b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan  talep şartlarına uygun  olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine  ilişkin belgenin tarihi esas  alınarak ve eski tarihli belgelerden  başlanmak suretiyle, açık iş sayısının üç  katı,
c) 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi saklı  kalmak kaydıyla, sürekli  işçi statüsünde istihdam edilecek, müfettiş,  kontrolör, denetmen, denetçi ve  uzmanların yardımcı ve stajyerlerine  yönelik talepler için, en yüksek KPSS  puanından başlanmak üzere açık iş  sayısının beş katı,
ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. 5 inci  maddenin  birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep  şartlarına uygun  adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı  sahiplerine ilişkin listelere  dahil edilir.
(2) Birinci fıkraya göre oluşturulan listelere,  açık iş sayısı oranlarına  bakılmaksızın en son adayın KPSS’de almış  olduğu puanla aynı puana sahip olan  adaylar ile öncelik hakkı  sahipliğine ilişkin belge tarihi ile aynı tarihli  belgeye sahip olan  başvuru sahipleri de eklenir.
Kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi MADDE 12 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşlarınca, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam  edilecek  işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek  kura ile belirlenir.  Kura çekimi iş ilanında belirtilen gün, saat ve  adreste noter huzurunda  yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura  çekimini izleyebilir. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca,  sınava alınacak asıl adayların listesi; a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan  başvuru sahiplerinin tamamının  yer aldığı listeler esas alınmak  suretiyle, açık iş sayısının üç katı,
b) Kurumun gönderdiği ve talep  şartlarına uyan  öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı   listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç katı,
olarak kura çekimi sonucu belirlenir.  Kura ile ayrıca, aynı sayıda  yedek adayın  isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 5 inci maddenin  birinci fıkrasının  (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına  uygun adaylardan başvuranların  tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin  listelere dahil edilir.
(3) Kuraya tabi özürlü taleplerine  eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel özürlüler de istemeleri hâlinde  başvurabilir.
Listelerin kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmesi MADDE 13 – (1) Kurum tarafından 11   inci ve 12 nci maddelerdeki esaslar doğrultusunda oluşturulan  listeler, son  başvuru tarihini izleyen günden itibaren beş iş günü  içinde, sınav yapılmak  üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşuna  gönderilir.
Ek liste gönderme MADDE 14 – (1) Talepte bulunan  kamu kurum  ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki  adayların genel ve  özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce  inceler; başvuru sahiplerine  ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu  kurum ve kuruluşları, durumu talep  şartlarına uymayan adayları,  isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek,  aynı sayıda ve aynı  listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek  liste  gönderilmesi talebinde bulunabilir. (2) Kamu kurum veya kuruluşlarının yapacağı sınava,  Kurum tarafından  gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım  olması hâlinde, sınav  yapılmadan önce kamu kurum ve kuruluşlarının  talebi üzerine, başvuru yaptığı  hâlde gönderilen listelere giremeyen en  yüksek puanlı kişiden başlanmak  suretiyle, Kurum tarafından açık iş  sayısının üç katını tamamlayacak şekilde  yeni bir liste gönderilir.
İkinci liste gönderme yasağı MADDE 15 – (1) Durumu talepte   belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, Kurum tarafından en az açık  iş  sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve  kuruluşlarınca  yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için,  aynı şartlarda ve aynı yıl  içinde Kurumdan yeniden işçi talebinde  bulunulamaz.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM Kamu  Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

 

Tebligat MADDE 16 – (1) Sınav gün, saat ve   yeri, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen  listelerde yer  alan başvuru sahiplerine, sınav gününden en az beş gün  önce ulaşacak şekilde  iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir. Sınav MADDE 17 – (1) Kamu kurum ve  kuruluşları işe  yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen  listelerdeki  adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya  sözlü  yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere   ilişkin konulardan yapılır. (2) Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin  ulaşmasını müteakip otuz gün içinde yapılır. (3) Özürlülere yönelik sınavlar, özür  grupları ve  ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.   Sınavın şekli ve soruları, meslekî bilgi ve görevle ilgili bilgi ve   becerilerine ilişkin konularda işitme ve/veya dil ve konuşma, zihinsel   özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve  sözel  iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle belirlenir.
Sınav kurulu ve görevleri MADDE 18 – (1) Sınav kurulu kamu   kurum veya kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir  başkan  ve dört üyeden oluşur. Özürlüler için oluşturulacak sınav  kurulunda, üyelerden  biri Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca  belirlenir. Özürlüler için  oluşturulacak sınav kurulu üyelerine  toplantı gün, saat ve yeri, toplantı  gününden en az beş gün önce yazılı  olarak bildirilir. (2) Sınav kurulu; sınavın yapılacağı yerleri  önceden belirler, sözlü sınavlar  hariç olmak üzere sınav sorularını ve  cevap anahtarlarını hazırlar ve mühürlü  bir zarfta saklar, sınav  sonuçlarını değerlendirir. (3) Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü  sınav yapılması hâlinde,  adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı  sınav puanının yüzde otuzu, sözlü  sınav puanının yüzde yirmisi; sadece  yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması  hâlinde adayın KPSS puanının  yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının  yüzde otuzudur. Başarı  puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş  sayısı kadar  asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste   belirlenerek ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav  kurulunca  incelenir. (4) Sınav kurulu tarafından, başvuruda refakatçi  talebinde bulunan özürlüler  için, özür gruplarının özellikleri dikkate  alınarak refakatçi görevlendirilir.
Sınav sonuçlarının açıklanması MADDE 19 – (1) Yapılan sınav   sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın  bitiminden  itibaren yedi gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve  kuruluşları tarafından  herkesin görebileceği bir yere asılmak, varsa  internet sitesinde ilan edilmek  suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava  giren adaylara ayrıca yazılı olarak  bildirilir. Sınavda başarılı olan  adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü  posta ile gönderilir.
Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 20 – (1) Adaylar, sonuçların  tebliğinden  itibaren yedi iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir.  Yapılan  itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde   sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta  ile  bildirilir.
Yedek listeden işçi alımı MADDE 21 – (1) Sınavda başarılı  olup  da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların  yerine, yedek  listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle  yerleştirme yapılır.
Sınav sonuçlarının ve yerleştirmelerin Kuruma bildirilmesi MADDE 22 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız  olanları ve  varsa sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını  izleyen onbeş gün  içinde liste hâlinde Kuruma bildirir. (2) Asıl ve yedek listeden işe yerleştirilenler, yerleştirmeyi takip eden onbeş  gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilir.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM Çeşitli  ve Son Hükümler

Diğer hususlar MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin  uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum  yetkilidir. (2) Mevzuatta 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve  Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi  Olarak Alınacaklar  Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine yapılan atıflar bu  Yönetmeliğe  yapılmış sayılır. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmelik ve diğer düzenlemelerinde yer alan  bu Yönetmeliğe aykırı hükümler uygulanmaz. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten  kaldırılmıştır: a) 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi  Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak  Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav  Yönetmeliği. b) Türk vatandaşlığına kabul edilen Afgan  göçmenlerin işyerlerinde öncelikle  işe alınmalarına ilişkin 31/3/1983  tarihli ve 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı. c) 28/2/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan Tabii Afetlerden Zarar Gören  Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe  Alınmalarında Öncelik  Tanınması Hakkında Karar. ç) 29/1/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan Terörle Mücadele Sırasında Malul  Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile  Üstün Başarılı Olanların ve  Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan  Yedek Subay,  Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında  Karar. d) 7/6/2002 tarihli ve 2002/4671 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına  giren madenlerin çıkartılması veya  bunun için gerekli olan işletme ve  arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz  malları tamamen  kamulaştırılanlara, kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi  taleplerine  göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Karar.
Yönetmelik hükümlerine uyum GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve   kuruluşlarınca, bu Yönetmelik kapsamına giren işçi alımlarına ilişkin  olarak  yürürlüğe konulan düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe  girdiği tarihten  itibaren üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hâle  getirilir. Anılan düzenlemeler  yürürlüğe girinceye kadar mevcut  düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan  hükümlerinin uygulanmasına  devam edilir.
İşlemleri devam eden işçi alımları GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu  Yönetmeliğin  yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları  tarafından başlatılan  işçi alımlarında, Kurum tarafından aday listeleri  gönderilmiş olanların  işlemleri hakkında işlemlerin başlatıldığı  tarihte yürürlükte bulunan hükümler,  liste gönderilmemiş olan işçi  alımları hakkında ise bu Yönetmelik hükümleri  uygulanır.
Yürürlük MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2009  tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik  hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir