Karayolları Trafik Yönetmeliği

Yönetmelikler

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997  Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer

Amaç Madde 1- Bu  Yönetmeliğin amacı, 2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal  güvenliği  yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik   güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili  olarak,  Yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen  diğer hükümleri ve  bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri   belirlemektir.
İl ve İlçe Trafik Komisyonunun  Görev ve Yetkileri Madde 18- İl  ve ilçe Trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır; …
d) Gerçek  ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum  ve kuruluşlara ait  otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları  geçici otopark yeri olarak  ilan etmek ve bunların sahiplerine veya  üçüncü kişilere işletilmesi için izin  vermek, izin  verilen otoparklar  ile karayolu üzerindeki diğer park  yerlerinde özürlüler için  işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını  sağlamak,

Tescil  Plakaları

Nitelik ve Ölçüleri Madde 53- (Değişik:  R.G. 09/09/2011-28049)
b) Ölçüleri 1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15×24 santimetre,

 

2) Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön  plaka 11×52, arka plaka 21×32 santimetre; ithal araçlarda plaka  yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15×30 santimetre,

 

en    ve boyda olur.

 

3) Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri    ile  genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçüler; 12,  12/A, 12/A-1, 12/B, 12/B-1, 12/C, 12/C-1,    12/G, 12/G-1, 12/H, 12/H-1,  12/J, 12/J-1, 12/K, 12/K-1, 12/L, 12/L-1, 12/M,    12/M-1, 12/N,  12/N-1, 12/N-2, 12/P, 12/P-1, 12/P-2, 12/R, 12/R-1, 12/R-2,    12/S,  12/S-1, 12/S-2, 12/T, 12/U, 12/V eklerdeki şekillerde gösterilmiştir.

 

Özürlülere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;

 

a) Bizzat kullanım amacıyla özürlüler tarafından ithal edilen özel  tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine    ve  bilgisayar kayıtlarına, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu  olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi,  intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden  devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması,  ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi  yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

 

b) Özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin  tescil    belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına “Araç sahibinin üçüncü  dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce  düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından  kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan  devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair  şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi,  kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya  değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

 

c) Özürlülük derecesi % 90’ın altında olan özürlüler tarafından  bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim  Vergisinden    muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil     belgelerine, “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel  Tüketim Vergisi ödenmeden devri,    satışı, hibesi, intifasının  mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf  hakkının vekâletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması  veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

 

ç) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan  malul ve    engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak  bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar  kayıtlarına,  “Araç sahibi özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü  dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce  düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından  kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi  ödenmeden devri, satışı, hibesi,    intifasının mülkiyeti muhafaza  kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname  ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerh  konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda  belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

 

d) Özürlüler tarafından ithal    edilerek getirilen araçların, aynı  durumdaki başka bir özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda  varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup,  devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

 

e) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan  özürlüler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden  satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk  iktisap    tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi  ödenmeden devri,    satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza  kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname  ile devredilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

 

f) Özürlülere ait yurt dışından ithal    edilmiş olan özel  tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları  tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek  bu hususta düzenlenecek bir    tutanakla mer’i mevzuat çerçevesinde  işlem yapılmak üzere Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine intikal  ettirilir.

 

Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin  araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla,  özürlülere örneği Ek:47’de gösterilen park kartı verilir. Park     kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar  Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

Reşit Olmayan Küçükler Adına  Araç Tescili Madde 74- (Değişik:  R.G.-31/12/2004-25687-3. Mükerrer) Zihinsel  özürlüler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları  aracın, tescil  kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi  için, ileride doğabilecek  hukuki ve cezai sorumlulukları kabul  ettiklerine dair, kanuni mümessillerince  noterde tanzim ve tasdik  edilmiş taahhütnameyi tescil anında vermeleri  zorunludur.

Sürücü Belgelerinin Sınıfları Madde 75- Sürücü  belgeleri, Karayollarında sürülecek  araçların cins ve gruplarına göre  aşağıdaki sınıflara ayrılır. …
– “H”  Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği  şekilde özel  tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş  motosiklet veya otomobil  türünden araçları kullanacaklar için),
Sürücü Adaylarında Aranacak  Şartlar Madde 76- Sürücü  belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; a) Yaş  şartı
1) A1,  A2, F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 17,
2) B ve  G Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 18, 3) (Değişik:  R.G.-02/11/2000-24218) C,  D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22  (Üniversitelerin sürücü  eğitimi veren yüksek okulları ile Türk Silahlı  Kuvvetlerinin askeri  ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında  ve uzman  jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun  olanlarda  bu şart aranmaz),
Yaşını  bitirmiş olmaları,
b) Öğrenim  şartları
F,G ve H  Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanların ilkokulu,  diğerlerinin en az ortaokulu  veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş  bulunmaları,
c) Sağlık şartları
Bu  Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak beden ve ruh  sağlığı bakımından  sürücülük yapmalarına engel durumlarının  bulunmadığını sağlık raporu ile  belgelendirilmiş olmaları, d) Eğitim ve sınav şartı
Sürücü  kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları,

Mecburidir.
Araçların Sürülmesinde Yetki  Durumu Madde 85- Araçlar;  cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür.
Ancak  bunlardan; A1, F, G, ve H Sınıfı Sürücü  Belgeleri ile yalnız  kendi  sınıflarındaki araçlar,
– A2  Sınıfı Sürücü Belgesi ile A1, – B Sınıfı Sürücü Belgesi ile F, – C  Sınıfı Sürücü Belgesi ile B ve F, – D  Sınıfı Sürücü Belgesi ile C, B ve F , – E  Sınıfı Sürücü Belgesi ile B, C,  ve F
sınıfı  sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
Parketmenin  Yasak Olduğu Yer ve Haller Madde 115- Araçların, aşağıda gösterilen yerlerde ve hallerde  taşıt yolu üzerinde parkedilmesi yasaktır.

  1. Parketmenin yasak olduğu yerler,

14) (Ek:  R.G.-18/05/2007-26526) Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde,
Çocuk, Özürlü, Hasta ve Sakat Taşıtları, Gözleri Görmeyen  Yayalar, Yürüyüş Kolları Madde 149- Karayolları  Trafik Kanunu ve bu Yönetmelik açısından; a) Çocuk  ve özürlülerin motorsuz taşıtlarının sürücüleri hakkında, yayalarla ilgili  hükümler uygulanır.
b) Gözleri görmeyenlerden;
1) Beyaz  baston taşıyan,
2) Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan,
3) Bir  yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen,
kişilerin  taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin  yavaşlamaları,  gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir.
c) Yetkili veya görevli kişilerin yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek  yasaktır.

 

Özürlü işaretinin plakalar üzerinden kaldırılması

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-9/9/2011-28049)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile özürlülük derecesi % 90 ve üzerinde olan özürlüler adına tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara verilmiş olan ve üzerinde özürlülere mahsus işaret bulunan tescil plakaları, araç sahiplerinin istemeleri halinde veya zayi, yıpranma ya da aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda ek-12/U ve ek-12/V’de nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları ile değiştirilir.

One comment

  1. Eknath dedi ki:

    Bana gf6re e7ok kazanmak değil, dstlouğun ve ortaklığın pekişmesi.Henfcz yeni başladım.Daha f6deme almadım.Ama kalitenizi ve dfcrfcstlfcğfcnfczfc e7ok metettiler.Siz dfcrfcst ve kaliteli olduke7a, bizlerde (kendi adıma konuşuyorum) elimizden gelen tavsiyelerimizi yapacağız.Reklamstore ailesine başarılar, yayıncı arkadaşlarıma bol kazane7lar diliyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir