MEB Orta Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelikler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI  YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete  Tarihi: 31.07.2009    Resmi Gazete Sayısı:  27305

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin  amacı, Millî Eğitim Bakanlığına  bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul  veya kurumlarında; eğitim, öğretim,  yönetim, görev ve hizmetlerin  yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları  düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî  Eğitim Bakanlığına bağlı  resmî ve özel ortaöğretim okul veya  kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim,  görev ve hizmetlerin  yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve  1739 sayılı  Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 29 uncu maddesi ile 30/4/1992  tarihli ve 3797  sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri  Hakkında Kanuna  dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; ……
ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitim: Özel eğitime  ihtiyacı olan bireylerin  eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de  sağlanarak akranlarıyla birlikte  resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim  kurumlarında sürdürmeleri esasına  dayanan özel eğitim uygulamalarını, …..
r) (Ek:RG-22/4/2010-27560) Özel  eğitim gerektiren öğrenci: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim   özellikleriyle eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından, beklenilen   düzeyden anlamlı farklılık gösteren öğrenciyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM İlkeler

İlkeler MADDE 5 – (1) (Mülga  ibare:RG-22/4/2010-27560) … Ortaöğretimde; …..
m) (Değişik:RG-22/4/2010-27560) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim ilke, yöntem ve  tekniklerine göre gerekli önlemler alınır. Eğitim ve öğretim MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim etkinlikleri kurumlarda,  uygulanan program türlerine ve içeriklerine uygun olarak yürütülür. (2) Eğitim ve öğretim; bilimsel düşünme  becerilerine sahip öğrenmeyi  öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen,  iletişim kurabilen, bilişim  teknolojilerini kullanabilen, eğitim  sürecine aktif olarak katılan ulusal ve  evrensel değerleri benimsemiş  öğrenciler yetiştirecek biçimde yapılandırılır. (3) Özel eğitim gerektiren öğrenciler, bireysel  yeterliklerine dayalı  gelişim özellikleri dikkate alınarak temel yaşam  becerilerini geliştirmek, öğrenme  ihtiyaçlarını karşılamak, hayata ve  yükseköğrenime hazırlanmalarını sağlamak  üzere okul veya kurumlarda  açılan programlardan yararlandırılır.
Öğretim programları MADDE 9 – (1) Okul veya kurumlarda Bakanlıkça uygun görülen  öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır. (2) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek  ve yetenekleri  yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın  özelliklerine uygun  olarak ortak dersler, alan dersleri ile seçmeli  derslerden oluşur. (3) Ortak dersler; her öğrencinin okulu bitirinceye  kadar aldığı,  asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına  duyarlı, yurdun  ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda  bulunma bilincini ve gücünü  kazandırmayı amaçlayan derslerdir. (4) Alan dersleri, öğrenciyi hedeflediği  yükseköğretim programlarına  veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu  yönde gelişme imkânı sağlayan  derslerdir. (5) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve  yöneldikleri alanda  gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda  çeşitli programlarda  ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini  geliştirmelerine imkân sağlayan  derslerdir. (6) Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının  ve öğretmenin  bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca  uygun görülecek okullarda  öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe  yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve  özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler  de öğretim kapsamına alınabilir. Bu  gibi derslerin öğretim programı,  eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince  hazırlanır ve il veya ilçe  millî eğitim müdürünün onayı ile bir ders yılı  uygulamaya konur. (7) İlk defa uygulanacak olan programların bir örneği, bilgi için  Bakanlığın ilgili birimine ve Başkanlığa gönderilir. (8) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas  alınarak özel eğitim  gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve  yeterlilikleri doğrultusunda  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)  hazırlanır. Bu öğrencilerin  başarıları, okulun sınıf geçme ve  sınavlarla ilgili mevzuat hükümlerine göre  belirlenir.
Kayıt zamanı MADDE 21 – …..
(3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okullara kayıtlarında gerekli  tedbirler alınır.
Öğrenci yerleştirme komisyonları MADDE 22 – …..
b) (Değişik:RG-22/4/2010-27560)   Özel eğitim gerektiren öğrencilerin durumlarını dikkate alarak okul veya   kurumlara dengeli bir şekilde dağıtılmaları için gerekli önlemleri  alır. Bu  çerçevedeki okul veya kurumlarda, özel eğitim gerektiren  öğrencilerin  yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı  sınıfta iki ayrı özel  eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci  bulunmamasına ve öğrencilerin özel  durumlarına göre gerekli fiziki  düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri  alır.
Sınıf ve şube öğretmenler kurulu MADDE 35 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf  seviyesinde, şube öğretmenler kurulu  ise aynı şubede ders okutan  öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman  öğretmenlerinden  oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür   yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder.   Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul  toplantılarına  davet edilebilir. (2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile  uygulanır. (3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim  gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır. (4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları   ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum   müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki  amirin  onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.
Atölye, bilişim teknolojisi sınıfı ve  laboratuvarlar MADDE 67 – (1) Alan veya bölüm ve  derslerin özelliklerine göre  kurumlarda, atölye, bilişim teknolojisi  sınıfı ve laboratuvar kurulur, eğitim  ve öğretime hazır bulundurulur.  Bu birimler, özel eğitimi gerektiren  öğrencilerin de  yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde  bulunması  gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir. Destek eğitim odası MADDE 72 – (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla  eğitimlerine  devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere  ihtiyaç duydukları  alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için  okulun bünyesinde destek  eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve  işlemler, 31/5/2006 tarihli ve  26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile  8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim  Bakanlığı Özel Öğretim  Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 – ……
i) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma  eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır. Öğretmenlerin görevleri ve  sorumlulukları MADDE 79 …..
ç) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için Özel Eğitim  Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.

 

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 93 –  (1) Bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girmesiyle birlikte 28/11/1964 tarihli ve  11868 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Lise ve Orta Okullar Yönetmeliği  yürürlükten  kaldırılmıştır.
Yürürlük MADDE 94– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 95 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir