Başarılı Sporcular Hk.

Kanunlar

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE  DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5774 Kabul  Tarihi : 24/6/2008 Yayımlandığı  R.Gazete : Tarih: 9/7/2008 Sayı : 26931

 

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı;  Türk vatandaşlarından  uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör  sporculara ve bunların ölümü  halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve  çocukları ile takım halinde olimpiyat  veya dünya şampiyonu olmuş amatör  sporcuların milli takım teknik direktör ve  antrenörlerine aylık  bağlanması ve uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış  sporculara  “Devlet Sporcusu” unvanı verilerek, bu başarılarının  taltif edilmesi  suretiyle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi ve bu  çerçevede  Devlet tarafından yapılacak yardımların şekli ile bu yardımlardan   yararlanma usul ve esaslarının tespit edilerek Devlet Sporcusu unvanı   verilmesine ilişkin şartların belirlenmesidir.
Kapsam MADDE  2 – (1) Bu  Kanun, müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle Uluslararası  Olimpiyat  Komitesi (IOC) tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dalları   içinde kabul edilmiş spor dallarının büyükler kategorisinde; olimpiyat   oyunlarında, Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ferdi ya da takım  sporlarında  takım halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör  sporcular ile bunların  ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve  çocuklarını ve takım halinde  olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş  amatör sporcuların milli takım teknik  direktör ve antrenörlerini  kapsar.
(2) Katılımcı ülkeler ve yarışma kategorisi  itibariyle birinci fıkra kapsamına  girmekle birlikte belirli nüfus veya  sosyal gruplar ya da meslekler ile sınırlı  olarak düzenlenen oyun veya  şampiyonalar ile bu oyun veya şampiyonalarda alınan  dereceler bu  Kanunun kapsamı dışındadır.
Sporcu  şeref aylığı MADDE  3 – (1) Bu Kanunun 2 nci  maddesinin  birinci fıkrası kapsamına giren amatör sporcular ile  olimpiyat veya dünya  şampiyonalarında takım sporlarında veya takım  tasnifi yapılan branşlarda takım  halinde şampiyon olmuş amatör  sporcuların milli takım teknik direktörlerinden  ve antrenörlerinden  daha sonra ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadıkları ve  başarı  derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul   edilmediği Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilecek  veya  bildirilecek olanlara; Maliye Bakanlığına yazılı olarak  müracaatları halinde ve  başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki  bir tarih olmamak kaydıyla, 40  yaşını doldurdukları tarihten  başlatılmak üzere ve Türk vatandaşlığını  korudukları müddetçe Bakanlar  Kurulu kararı ile “Sporcu Şeref Aylığı”  adı altında aylık bağlanır.
(2) Kapsama dahil  amatör sporculardan, 1/7/2005  tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci  maddesi  çerçevesinde alacakları sağlık kurulu raporu neticesinde özür durumuna   göre tüm vücut fonksiyonlarının en az % 40’ını kaybetmiş olduğu Sosyal  Güvenlik  Kurumu Başkanlığının 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını  Doldurmuş  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık  Bağlanması Hakkında Kanunun  8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca  oluşturmuş olduğu sağlık kurullarınca  karar verilenlere yaş kaydı  aranmaksızın bu fıkradaki usul ve esaslara göre  aylık bağlanır ve  ödenir. Özür durumuna göre aylık bağlananlardan, özürlülük  durumunun  geçici olduğu anılan sağlık kurulunca karara bağlananlar, 40 yaşını   doldurdukları tarihe kadar üç yılda bir muayeneye tabi tutulurlar.  Özürlülük  durumu ortadan kalkan veya % 40’ın altına düşenlerin  aylıkları, rapor tasdik  tarihini takip eden ay başından itibaren  kesilir ve haklarında birinci fıkra  hükümleri uygulanır. Sporcu şeref  aylığı bağlanmasını gerektirecek bir başarı  derecesi bulunan amatör  sporcular ile bu sporcuların milli takım teknik  direktörlerinin ve  antrenörlerinin aylık bağlanmasına hak kazanmaları ile  ilgili bilgi ve  belgeler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kayıt  altına alınır  ve aylık bağlanma işlemleri bu Genel Müdürlükçe takip edilir.
(3) Sporcu Şeref  Aylığının bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük  net asgari ücretin;
a) Olimpiyat  oyunlarında ferdi olarak; birinci olan  amatör sporculara % 200’ü, ikinci olan  amatör sporculara % 160’ı,  üçüncü olan amatör sporculara ise % 140’ı,
b) Dünya  şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan  amatör sporculara % 140’ı, ikinci  olan amatör sporculara % 120’si,   üçüncü  olan amatör sporculara ise % 100’ü,
c) Avrupa  şampiyonalarında ferdi olarak; birinci  olan amatör sporculara % 100’ü, ikinci  olan amatör sporculara % 80’i,   ferdi  olarak üçüncü olan amatör sporculara ise % 60’ı,
olarak tespit edilir.
(4) Olimpiyat  oyunları ile Dünya veya Avrupa  şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde  birinci, ikinci veya  üçüncü olan amatör sporculara, aynı seviyedeki bir  şampiyonada ferdi  başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri  esas  alınarak hesaplanacak aylık tutarının %75’i oranında aylık bağlanır.  Takım  sporlarında takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş  amatör  sporcuların milli takım teknik direktörlerine ve antrenörlerine  ise bu  sporculara bağlanan aylık oranında aylık bağlanır.
(5) Amatör  sporcular ile milli takım teknik  direktörlerinin ve antrenörlerinin bu Kanun  kapsamında belirtilen  derecelerden birden fazlasına sahip olmaları halinde,  kendilerine  sadece sahip oldukları derecelerden en yüksek olanının karşılığı  olan  aylık bağlanır.
Aile fertlerine aylık bağlanması MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 3 üncü   maddesine göre sporcu şeref aylığı almakta iken ölen amatör sporcular  ile 3  üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer şartları haiz  olmakla  birlikte 40 yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle henüz aylık  bağlanmaksızın  ölen amatör sporcuların; 31/5/2006 tarihli ve 5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine  göre ölüm aylığı bağlanması  şartlarını haiz olan eşlerine bu şartları  haiz olmaya devam ettikleri müddetçe,  aylık bağlanan eşin ölümü veya  aylık bağlanması şartlarını kaybetmesi halinde  ise yine 5510 sayılı  Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını  haiz  çocuklarına bu şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe aylık   bağlanır. Eş veya çocuklara bağlanacak aylıkların ödenmesine, hak  sahiplerinin  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılı talepleri  üzerine ve ölüm tarihini  izleyen aylık ödeme döneminden itibaren  başlanır. Aylık ödenmesine ilişkin  şartlara, ölüm tarihinden daha  sonraki bir tarihte haiz olanlara ise, bu  şartlara haiz olduktan  sonraki yapacakları müracaatı izleyen aylık ödeme  döneminden itibaren  aylık ödenmeye başlanır.
(2) Eşe bağlanacak aylık tutarı, 3 üncü maddeye  göre belirlenecek aylık  tutarının % 75’inin; çocuklar için bağlanacak  aylığın toplam tutarı ise, 3 üncü  maddeye göre belirlenecek aylık  tutarının % 50’sinin hesaplanması sonucu  bulunacak tutardır.
(3) Aylığa müstahak birden fazla çocuk olması  halinde, yukarıda belirtilen  yönteme göre yapılacak hesaplama  neticesinde bulunacak tutar çocuklar arasında  eşit olarak  paylaştırılır. Evlenmesi sebebiyle bu Kanuna göre bağlanmış  aylıkları  kesilmiş olanlardan tekrar dul kalanlara, birinci fıkrada belirtilen   şartları haiz olmalarının yanı sıra sonradan evlendikleri eşlerinden  dolayı  gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanamamış olmaları kaydıyla  aylıkları  yeniden bağlanır. Dul eşe yeniden aylık bağlanması durumunda  aylık bağlanmış  olan çocukların aylıkları kesilir.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre eş ve çocuklara  bağlanacak aylıklar, ölen amatör  sporcunun ödemiş olduğu prim veya  kesenekler karşılığında sosyal güvenlik  kurumları tarafından bağlanacak  aylık ya da gelirlere hak kazanılmasında veya  aylık ya da gelirlerin  miktarının hesabında dikkate alınmaz.
Aylıkların  ödenme zamanı, vergi muafiyeti ve haczi MADDE  5 – (1) Bu Kanuna göre  bağlanan  aylıkların ödeme dönemleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı  Türkiye Cumhuriyeti  Emekli Sandığı Kanununun aylık ödeme dönemine  ilişkin hükümlerine uygun olarak  belirlenir, bu aylıklar hiçbir vergi  ve kesintiye tabi tutulmaz ve nafaka  borçları hariç hiçbir suretle  haczedilemez.
Hazineden tahsil MADDE 6 – (1) Bu Kanunun 3 üncü  ve 4 üncü maddesi gereğince  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  tarafından yapılan ödemeler, faturası  karşılığında iki ay içerisinde  Hazineden tahsil edilir.
Devlet Sporcusu unvanının verilmesi ve geri  alınması MADDE  7 – (1) Uluslararası  Olimpiyat  Komitesi tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor  dalları içinde kabul  edilmiş spor branşlarının büyükler kategorisinde  yapılan olimpiyat oyunlarında  veya Dünya şampiyonalarında;
a) Ferdi spor  dallarında birinci olanlara,
b) Takım veya  takım tasnifi yapılan spor  dallarında takım halinde ilk üçe giren sporcular ile  bu sporcuların  milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
c) Avrupa  şampiyonalarında final oynayan milli takım sporcuları ile bunların teknik  direktör ve antrenörlerine,
Devlet Sporcusu  unvanı verilir. Devlet Sporcusu unvanı verileceklerin  sporda şiddet, şike veya  doping suçundan dolayı ömür boyu hak  mahrumiyeti cezası almamış olmaları  gerekir.
(2) Devlet  Sporcusu seçilen adaylara Gençlik ve Spor  Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın  teklifi ve Cumhurbaşkanının  onayı ile Devlet Sporcusu unvanı verilir. Devlet  Sporcusu seçilenlere  verilen berat Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.
(3) Devlet  Sporcusu unvanı; Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın  Başkanlığında Gençlik ve Spor Genel  Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi  Başkanı, Türkiye Milli  Paralimpik Komitesi Başkanı ve ilgili federasyon  başkanından oluşacak  Kurulun gerekçeli kararı, Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğünün bağlı  olduğu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri  alınır.
Diğer  haklar MADDE  8 – (1) Devlet sporcusu  seçilenler  VIP salonlarını kullanabilirler. Bu Kanun kapsamında Sporcu  Şeref Aylığı  bağlanan ve Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara  müracaatları halinde  15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport  Kanununun 14/A maddesinde düzenlenen  “Hususi Damgalı Pasaport” verilir.
(2) Bu Kanuna göre  aylık bağlanan amatör sporcuların  kendileri 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı  İstiklal Madalyası Verilmiş  Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı  Bağlanması Hakkında  Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile ek 1 inci  maddesinde  düzenlenen haklardan, aynı usul ve esaslar çerçevesinde   yararlandırılırlar.

 

Diğer kanunlardaki atıflar ve yönetmelik MADDE 9 – (1) Bu Kanunla  yürürlükten  kaldırılan 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya  Olimpiyat ve Avrupa  Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların  Ailelerine Aylık Bağlanması  Hakkında Kanuna ve aynı Kanuna göre aylık  bağlanmış olanlara yapılmış olan  atıflar, bu Kanuna ve bu Kanuna göre  aylık bağlanmış olanlara yapılmış sayılır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslar Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğü tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 10 – (1) 11/10/1983 tarihli ve  2913 sayılı  Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve  Bunların  Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ  MADDE 1 – (1) Gençlik  ve Spor Genel  Müdürlüğü tarafından 2012 olimpiyat oyunlarına  hazırlanmak amacıyla olimpik ve  paralimpik spor dallarında en az  yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek  1000 sporcu  yetiştirilir.
(2) Yetiştirilecek  sporcuların iaşe, ibate ve yol  giderleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  tarafından karşılanır. Ayrıca  bu sporculara 16 yaşını doldurmamış işçiler için  tespit edilen asgari  ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş  farklılıkları,  sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar  da  dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak   suretiyle her ay harçlık ödenir.
(3) Spor  branşlarının ve sporcuların tespiti,  verilecek harçlığın miktarı, iaşe, ibate  ve yol giderlerinin  karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar  Maliye  Bakanlığının görüşü alınarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından   çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.
(4) Bu maddeye  göre yapılan harçlık ödemeleri hiçbir  vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın  ayda bir ödenir, bu ödemeler  hiçbir suretle haczedilemez.
GEÇİCİ  MADDE 2 – (1) Bu Kanunun  yürürlüğe  girdiği tarihten önce, 2913 sayılı Kanuna göre aylık  bağlanmış veya aylık  bağlanması işlemleri devam etmekte olanların  aylıkları; bu Kanunun yürürlüğe  girdiği tarih itibarıyla alabilecekleri  aylık tutarından daha az olmamak  kaydıyla ve bu Kanunun yürürlüğe  girdiği tarihi takip eden ayın aylık ödeme  döneminden itibaren bu  Kanunun kendi durumlarına uygun hükümlerine göre  hesaplanacak tutar  üzerinden ve daha önceki aylığa hak kazanma şartları esas alınmak   suretiyle ödenmeye devam olunur.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,  2913 sayılı Kanun hükümlerine  göre aylık bağlanması hakkını  kazandıracak bir derecesi veya böyle bir dereceye  sahip; eşi, babası ya  da annesi olmakla birlikte, bu Kanun hükümleri gereğince  aylık  bağlanması hakkı ortadan kalkmış olanların aylık bağlanmaya hak   kazanmalarında, önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ  MADDE 3 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü ve 4  üncü maddesine göre aylık bağlanmış  olanlardan tabi oldukları sosyal güvenlik  mevzuatı gereğince tedavi  yardımından yararlanamayanlar,
b) 3 üncü maddesi  gereğince aylık bağlanmış  olanların eş ve çocukları ile 4 üncü maddesi  gereğince aylık bağlanmış  olan dul eşin çocukları,
5510 sayılı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  gereğince genel sağlık sigortalısı  sayılıncaya kadar, 5434 sayılı  Kanunun geçici 139 uncu maddesinin sekizinci  fıkrasına göre Vatani  Hizmet Tertibinden aylık alanlara sağlanan tedavi  yardımından  yararlandırılmaya devam olunur.
GEÇİCİ  MADDE 4 – (1) 2913 sayılı Kanuna göre  aylık bağlanması hakkından  yararlanamayanlardan bu Kanun ile aylık bağlanmasına  hak kazananlar, bu  Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemler için  “Devlet Sporcusu”  unvanı verilmesi hariç bu Kanunla getirilen diğer  haklardan  yararlandırılmaz. (2) Bu Kanuna göre ilk defa aylık bağlanması  kapsamına alınanların aylıklarının  ödenmesine ve diğer haklardan  yararlandırılmasına, müracaatlarını izleyen aylık  ödeme döneminden  itibaren başlanır.
Yürürlük MADDE 11 – (1) Bu Kanun, yayımı  tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini  Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir