Büyükşehir Belediye

Kanunlar

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
Kanun Numarası     : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı  R. Gazete : Tarih: 23/7/2004  Sayı :25531

Büyükşehir,  ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7- Büyükşehir  belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık  üniteleri ile yetişkinler,  yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve  çocuklara yönelik her türlü sosyal  ve kültürel hizmetleri yürütmek,  geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler  kurmak, meslek ve beceri  kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek,  bu hizmetleri  yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu   kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. İlçe ve  ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775  sayılı Gecekondu Kanununda  belediyelere verilen yetkileri kullanmak,  otopark, spor, dinlenme ve eğlence  yerleri ile parkları yapmak;  yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve  çocuklara yönelik sosyal ve  kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri  kursları açmak;  sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve  onarımı ile  kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi   bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine  ilişkin  hizmetler yapmak. Büyükşehir belediye başkanının  görev ve yetkileri Madde 18- Büyükşehir  belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği  kullanmak, özürlülerle ilgili  faaliyetlere destek olmak üzere özürlü  merkezleri oluşturmak. Büyükşehir belediyesinin  giderleri Madde 24- Büyükşehir  belediyesinin giderleri şunlardır: j) Dar  gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet  ve yardımlar. Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40  md.) Büyükşehir  belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme,  bilinçlendirme, yönlendirme,  danışmanlık, sosyal ve mesleki  rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü  hizmet birimleri  oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet  amacıyla  kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği  hâlinde  sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki,   sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Özürlüler İdaresi   Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak  yönetmelikle  belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir