Kat Mülkiyeti

Kanunlar

KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634 Kabul Tarihi : 23/6/1965 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :  2/7/1965 Sayı : 12038

……
F) Yenilik ve ilaveler:
I – Faydalı olanlar:
Madde 42 – Kat  malikleri, ana gayrimenkulün ortak  yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik  yapamazlar; ortak yerlerin  düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay  bir hale  konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına   yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı   çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Özürlülerin yaşamı  için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje  tadili kat maliklerinin en  geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek  sayı ve arsa payı  çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde   yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi  durumunda;  ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin  tehlikeye sokulmadığını  bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili  mercilerden alınacak tasdikli proje  değişikliği veya krokiye göre  inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler,  tasdikli proje  değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde  sonuçlandırır.  Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından  sonraki  süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile   Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak  yönetmelikle  belirlenir.
Bu  işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına  göre, ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir