Emlak Vergisi Kanunu

Kanunlar

EMLAK VERGİSİ KANUNU
Kanun  Numarası : 1319 Kabul Tarihi :  29/7/1970 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1970 Sayı :  13576

 

Nispet: Madde 8 – (Değişik : 22/7/1998 –  4369/65 md.) (Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin  oranı meskenlerde binde bir, diğer  binalarda ise binde ikidir. Bu  oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı  büyükşehir belediye sınırları  ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı  uygulanır. Bakanlar Kurulu,  vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç  katına kadar  artırmaya yetkilidir.
(Değişik ikinci fıkra:  30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar   Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını  doldurmamış  olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını  belgeleyenlerin, gelirleri  münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik  kurumlarından aldıkları aylıktan  ibaret bulunanların, gazilerin,  özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin  Türkiye sınırları içinde  brüt 200   m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip   olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını  sıfıra kadar  indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin  tek meskene hisse ile  sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım  hakkında da uygulanır. Muayyen  zamanda dinlenme amacıyla kullanılan  meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.  Geliri olmadığını belgelemenin  usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı  yetkilidir. (1-2) Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa  payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm  binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört  yıl uygulanır.

 


(1) 1/7/2005 tarih  ve  5378 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile, bu fıkrada yer alan “gazilerin,”   ibaresinden sonra gelmek üzere “özürlülerin, “ ibaresi eklenmiştir.

 

(2) Bu fıkranın 2007 ve  müteakip  yıllarda uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2006 tarihli ve 26391   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2006 tarihli ve 2006/11450  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararının  eki Kararın 1 inci maddesine bakınız.


 

 

Karar Sayısı : 2006/11450 Hiçbir  geliri olmadığını  belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul  ve yetimlerine ait brüt  200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi  oranının 2007 ve müteakip yıllar  için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli  Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye  Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli  ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı  Emlak Vergisi Kanunu’nun 8  inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006  tarihinde  kararlaştırılmıştır.
20/12/2006  TARİHLİ VE 2006/11450 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE  1 – 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası   hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını   doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını  belgeleyenlerin,  gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik  kurumlarından aldıkları  aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin,  özürlülerin, şehitlerin dul ve  yetimlerinin Türkiye sınırları içinde  brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip  olmaları halinde (intifa  hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene  ait bina vergisi  oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.
MADDE  2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.
MADDE  3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

One comment

  1. ahmet dedi ki:

    100/100 özürlü kalp hastasıyım 240 m k evim var kayseri kuru köprü mahale sinde emlak vergisi ödemekteyim bende vergiden muaav ola bilirmiyişm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir