Kamu Kurum Üretim Mal

Kanunlar

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ  ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN
Kanun  Numarası  : 4736 Kabul  Tarihi  : 8.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:  19/1/2002 Sayı: 24645

 

Madde  1 – Genel  bütçeye dahil  daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner  sermayeli  kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal  güvenlik  kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım   alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile   müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları  birlik,  müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme  işlemleri  tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı  Kanuna tâbi kuruluşlar  ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk  hissesine sahip olduğu  kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile  bunlara bağlı iş yerleri ve diğer  kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen  mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik  gereği yapılması gereken  ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma  ücretsiz veya  indirimli tarife uygulanmaz.
Belediyeler ile bunların kurdukları birlik,  müessese ve işletmeler,  toplu taşım hizmetlerinde malûl, yaşlı, öğrenci ve  basın kimlik kartı  sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler.
24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal  Madalyası Verilmiş  Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı  Bağlanması Hakkında  Kanun, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve  Aylık  Bağlanması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle   Mücadele Kanununun ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması ile ilgili   hükümleri saklıdır.
Bakanlar Kurulu birinci  fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce üçüncü fıkrada  belirtilen kanunlar  dışında; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük,  yönetmelik, genelge ve  benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle  tesis edilmiş  bulunan ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001   tarihinden itibaren son verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir