Evrensel Hizmet Kanunu

Kanunlar

EVRENSEL HİZMET KANUNU
KanunNumarası : 5369 KabulTarihi : 16/6/2005 YayımlandığıR.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç veTanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı;  kamuhizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından  karşılanmasında maligüçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması,  yürütülmesi ve elektronikhaberleşme sektörü ile bu Kanun kapsamında  belirlenen diğer alanlarda evrenselhizmet yükümlülüğünün yerine  getirilmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir. Tanımlar Madde 2- Bu Kanunda geçen; Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, Kurum: (Değişik: 5/11/2008-5809/67md.) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, Elektronik haberleşme: İşaret, sembol,ses, görüntü ve elektrik  işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo,telsiz, optik,  elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal,elektromekanik ve  diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini,gönderilmesini ve  alınmasını, Evrensel hizmet: (Değişik:5/11/2008-5809/67 md.) Türkiye  Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafikonumlarından bağımsız olarak  herkes tarafından erişilebilir, öncedenbelirlenmiş kalitede ve herkesin  karşılayabileceği makul bir bedel karşılığındaasgari standartlarda  sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronikhaberleşme  hizmetleri ile bu Kanun kapsamında belirlenecek olan diğerhizmetleri, Evrensel hizmet yükümlüsü: (Değişik:5/11/2008-5809/67 md.) Elektronik  haberleşme sektöründe, ilgili mevzuatınagöre Kurumca yetkilendirilmiş  ve bu Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamaklayükümlü kılınan  işletmeciyi, Evrensel hizmetin net maliyeti: Bir işletmecinin, evrensel  hizmetyükümlülüğünün gereklerini yerine getirmek için sağladığı durum  ile hiç yükümlüolmasaydı içinde bulunacağı durum arasındaki net maliyet  farkını, İşletmeci: (Değişik: 5/11/2008-5809/67 md.) İlgili  mevzuatınagöre Kurumca veya bu Kanun kapsamına alınmış hizmetler  bakımından ilgili diğermercilerce yetkilendirilmiş olan işletmecileri, Alt yapı: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Evrensel hizmetin  sağlanmasınıteminen hizmetin verilebilmesi için gerektiğinde öncelikle  fiziki ortamınoluşturulmasına yönelik her türlü teçhizat, ekipman,  bilgisayar, yazılım vedonanımı, Deniz haberleşme hizmetleri: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Sahil  telsizistasyonları aracılığıyla telsiz sistemleri kullanılarak  gemi-kara ve gemi-gemiarasında ses ve veri şeklinde yapılan haberleşme  hizmetlerini, Deniz yolu ile yolcu taşıma işletmecisi: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Anakara ile ada arasında yolcu taşıma işini yapan ve Denizcilik Müsteşarlığındanhat izni almış olan işletmeciyi, Seyir güvenliği haberleşme hizmetleri: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Hertürlü deniz araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yapılantelsiz yayın hizmetlerini, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM İlkeler,Yükümlülük ve Hizmet Türleri

 

İlkeler Madde 3- Evrensel hizmetinsağlanmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler gözönüne alınır:
a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti sınırları  içerisinde yaşayan herkes,bölge ve yaşadığı yer ayırımı gözetilmeksizin  yararlanır. b) Evrensel hizmet, fert başınagayrisafi yurt içi  hasıla tutarı da göz önünde bulundurularak karşılanabilir vemakul fiyat  seviyesinde sunulur. c) Düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe  ihtiyacı olan grupların daevrensel hizmetten yararlanabilmesi için uygun  fiyatlandırma ve teknolojiseçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik  tedbirler alınır. d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmiş hizmet kalitesi standartlarındasunulur. e) Evrensel hizmetin sunulmasında veulaşılmasında devamlılık esastır.
İşletmecinin yükümlülüğü Madde 4- İşletmeciler, bu Kanundabelirlenen evrensel  hizmeti sağlamakla yükümlüdür. İmtiyaz ve görevsözleşmeleri ile ruhsat  ve genel izinlerde her ne ad altında olursa olsun 3üncü maddede  belirtilen ilkelere aykırı düzenlemeler yapılamaz.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Bilgiteknolojileri  yaygınlığı, internet alt yapısı ve karasal sayısal yayıncılıkiçin  ihtiyaç duyulan alt yapı malzemelerinin alımı ve montajı ile ulaşımı  denizyolu ile sağlanabilen yolcu taşıma hizmetlerinde yükümlü işletmeci  şartıaranmaz.
Evrensel hizmetin kapsamı Madde 5- Evrensel hizmet; a) Sabit telefon hizmetlerini, b) Ankesörlü telefon hizmetlerini, c) Basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehberhizmetlerini, d) Acil yardım çağrıları hizmetlerini, e) İnternet hizmetlerini, f) (Değişik: 5/11/2008-5809/67 md.) Ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilenyerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetlerini, g) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Deniz haberleşmesi ve seyir güvenliğihaberleşme hizmetlerini, kapsar.
Evrensel hizmetin kapsamı; ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve  teknolojikşartları da göz önünde bulundurularak, üç yılı aşmamak üzere  belirliaralıklarla, Kurumun ve işletmecilerin de görüşlerini alarak  Bakanlıkçayapılacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden  belirlenebilir.

One comment

  1. Lorena dedi ki:

    I’m impressed you sohlud think of something like that

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir