Gelir Vergisi Kanunu

Kanunlar

GELİR VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700

 

Tazminat ve yardımlarda: Madde  25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden  müstesnadır: 1. Ölüm, sakatlık, hastalık ve  işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve  yapılan yardımlar; 2. Muhtaç olanlara belli bir  süre için veya hayat  kaydiyle yapılan yardımlar (Asker ailelerine yapılan  yardımlarla hayır  derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak  olarak bu  istisnaya girerler.); 9. Yardım sandıkları tarafından statüleri  gereğince kendi üyelerine ölüm,  sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi  sebeplerle yapılan yardımlar.
Sakatlık  indirimi: Madde  31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.) Çalışma  gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı  birinci derece sakat,  asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı  ikinci derece sakat, asgarî %  40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı  ise üçüncü derece sakat sayılır ve  aşağıda sakatlık dereceleri  itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet  erbabının ücretinden  indirilir.
Sakatlık indirimi; (1) – Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira (770 TL) ,
– İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira (380 TL) ,
– Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 lira (180 TL)dır.
Sakatlık derecelerinin tespit  şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve  usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve  Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu  konuda müştereken hazırlanacak bir  yönetmelik ile belirlenir.
Diğer  indirimler Madde 89-(16/7/2004-5228/28  md.) 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit  usulde vergilendirilen  özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci  maddede yer alan esaslara göre  hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden  bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi  bulunan serbest meslek erbabı ile  hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da  yararlanır.

 


(1) Bu maddede yer alan 9/4/2003  tarihli ve 4842  sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle getirilen sakatlık  indirim tutarları aynen  bırakılmış, daha sonra 26/12/2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Maliye Bakanlığının (Seri No:  280) Tebliği ile 2012 takvim  yılında uygulanmak üzere getirilen miktar  metne parantez içinde koyu puntoyla  işlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir