Katma Değer Vergisi Kanunu

Kanunlar

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Kanun  Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 1856

 

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla  Diğer İstisnalar

 

Madde 17 – ……
2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar: a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane,  nekahathane, klinik, dispanser,  prevantoryum, sanatoryum, kan bankası  ve organ nakline mahsus bankalar,  anıtlar, botanik ve zooloji  bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji,  seroloji ve distofajin  laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme  yurtları,  yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri,   düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa  ettikleri  kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan  sağlık hizmeti  sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak  birbirlerine yapacakları teslim ve  hizmetler,(1) 4. Diğer  İstisnalar: s) (Ek:  1/7/2005-5378/32 md.) Özürlülerin  eğitimleri, meslekleri, günlük  yaşamları için özel olarak üretilmiş  her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar  programları. İstisna edilmiş işlemlere  indirim: Madde 32 –Bu  Kanunun 11, 13, 14 ve  15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı  fıkrasının (s) bendi  uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle  ilgili fatura ve  benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin  vergiye  tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden   indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan  verginin  indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma  Değer Vergisi,  Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara  göre bu işlemleri  yapanlara iade olunur. Geçici  Madde 25 – (Ek: 4/6/2008-5766/12 md.) Bu maddenin  yürürlük tarihinden önce Kanunun 17 nci  maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s)  bendinde düzenlenen istisnadan  vazgeçen mükelleflerin, bu maddenin yürürlük  tarihini izleyen ayın  sonuna kadar istisnadan vazgeçme taleplerini geri  almaları halinde, 18  inci maddenin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde  yer alan hüküm  uygulanmaz. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları   belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


(1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle,  bu bendin sonunda yer alan “teslim ve hizmetleri” ibaresi “teslim  ve  hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye   yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler” şeklinde   değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir