Karayolları Trafik Kanunu

Kanunlar

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :  18/10/1983 Sayı : 18195

 

Sürücü belgesi sınıfları: Madde 38 – Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve  gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılmıştır.
……
“H”  Sınıfı Sürücü Belgesi,
Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya   otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,
Verilen  sürücü belgeleridir.
Park etmenin yasak olduğu yerler  ve haller: Madde 61 – Taşıt  yolu üzerinde;
……
o) (Ek: 1/7/2005-5378/31 md.) Özürlülerin  araçları için ayrılmış park yerlerinde, Park  etmek yasaktır.
(Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu  madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile  cezalandırılırlar. (Ek cümle:  1/7/2005-5378/31 md.) (o) bendinin ihlâli hâlinde para cezası iki  kat artırılır.
Çocuk, hasta ve sakat taşıtları,  gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları: Madde 77 – Bu  Kanun açısından; a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine, yayalarla  ilgili hükümler uygulanır. b) Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel  işaret ve benzerlerini taşıyan  kişilerin, taşıt yolu üzerinde  bulunmaları halinde, bütün sürücülerin  yavaşlamaları ve gerekiyorsa  durmaları ve yardımcı olmaları zorunludur. c) Bir  yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır. (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu maddenin birinci   fıkrasının (b) bendi hükmüne uymayan sürücüler 3 600 000 lira, (c) bendi   hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile  cezalandırılırlar.

 

Sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi: (1)

Madde 98 – (Değişik: 13/2/2011-6111/59 md.)

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

 

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15’ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50’sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

 

Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Trafik kazası sebebiyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen tedavi giderleri bakımından,  Sosyal  Güvenlik   Kurumu tarafından  Sağlık  Bakanlığına yapılacak  ödemeye ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenir.

 

 


(1) Bu madde başlığı  “Tedavi giderlerinin ödenmesi:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

3 comments

 1. mete dedi ki:

  Blogunuz cok basarili ve takip ediyorum. Kolay gelsin.

 2. admin dedi ki:

  Mete bey
  Çok teşekkür ederim.
  Dahada iyi olması için çalışmalarım olacak.

 3. Stephanie dedi ki:

  diyor ki:I admire the vublaale information you offer inside your content. I will bookmark your weblog and also have my youngsters test up right here often. Im fairly sure theyll learn a lot of new stuff here than anyone else!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir