SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

Kanunlar

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE  GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 3146 Kabul  Tarihi :  9/1/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:18/1/1985 Sayı : 18639

 

Görev Madde 2 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi –  işveren  ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu   tedbirler almak, b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını  araştırmak, c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak  için gerekli tedbirleri  araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına  yardımcı olmak, d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini  yükseltecek tedbirleri almak, e) (Değişik: 24/8/2000 – KHK – 618/16 md.;  İptal: Ana.Mah.nin  31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı  Kararı ile;       Değişik: 16/7/2003 – 4947/12 md.) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, g) (Değişik: 15/5/2008-5763/30 md.) İş  sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, h) Çalışma hayatını denetlemek, i) Sosyal adalet ve sosyal refahın  gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve  sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak,  yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, m) Çalışma hayatını geliştirmek için  çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak, (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) İşyerindeki sağlık ve  güvenlik  risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin  niteliklerini  belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını  sağlamak,
s) (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) Mesleki  yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri  almak,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir