Emekli Sandığı Kanunu

Kanunlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
Kanun Numarası :  5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949  Sayı : 7235

……
Madde 65 – Harb  malullerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır: a) Eksilen vücut organları, son usullere göre  yapılması mümkün sunileriyle  tamamlattırılır ve gerekirse tamir  ettirilir veya yenisi yaptırılır.
b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık  kurulunca tasdik olunacak  raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız  tedavi ettirilir.
c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri  tarifeli her çeşit vasıtalarla  yapacakları yolculuklarında askerlik  şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı  hüviyet cüzdanına istinaden  muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet  ve yer temininde  tercih edilirler.
ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine  yapmaktan aciz oldukları sağlık  kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak  ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre  belirtilecek olanlar Sandıkça,  kurulacak (Harb malulleri Yurdu) nda parasız  barındırılır ve  tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar,  bunların  aylık ve harb malullüğü zamlarından kesilir.
d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya  bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu  sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve  her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete  ait yatılı orta öğrenim okul  ve müesseselerinde parasız okutturulur.
Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.
(Değişik: 7/5/1986 – 3284/9 md.) Şu kadar ki, talip  olanlar (100)’ü  geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı  yıllık bütçe imkanlarına göre  artırılabilir.
e) (Değişik: 7/5/1986 – 3284/9 md.) Ayakta veya meskende  tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık  malzemesi hakkında, bu Kanuna  1425 sayılı Kanunla eklenen değişik  Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır.
f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat  edecekleri genel ve katma bütçeli  dairelerle belediyelerin  hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.
……
Madde 72 – (Değişik: 7/5/1986 – 3284/10 md.) (Değişik:1/4/1998  – 4354/2 Md.) 5510 sayılı Kanunun  47 nci  maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı  veya  3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek   18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen   görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle   bunlardan aylık almakta iken ölenlerin, baba veya  analarına, ölüm  tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır.  Babaya  bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya   eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba  veya anaya  aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba  veya ananın  bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz.  3/11/1980 tarihli ve 2330  sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981  tarihli ve 2566 sayılı Kanun  kapsamında mütalaa edilen görevler  nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu  Kararıyla iki katına kadar  çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca  artırılması  halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve  yetimlerle  beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar  da  sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki  hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4  üncü maddesinin  birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak   sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

One comment

  1. sabriye ulusoy dedi ki:

    slm ben özürlüyümengelli ama raporum 19 heyyet o kadar verdi vergilerden muaf olabilirmiyim emlak vergisinden gelir vergisinden çalışmıyorum ev hanımıyım birde nasıl emekli olabilirim 98 senesinde çalışırken 425 gün sigortam var başkada yok emekli olmam için ne yapabilirim isteye bağlı ödeyemem bilgi almak istiyorum teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir