Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Kanunlar

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4760 Kabul Tarihi : 6/6/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :  12/6/2002 Sayı : 24783

 

Diğer istisnalar Madde 7 – Bu  Kanuna ekli; …… 2. (Değişik:  16/7/2004-5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi  mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü  aşanlar  hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G  .T.İ.P.  numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha  fazla olan malûl  ve engelliler tarafından, b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü  aşanlar  hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G  .T.İ.P.  numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla  sakatlığına uygun hareket  ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve  engelliler tarafından, c) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) 87.03  (motor  silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi   2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11   G.T.İ.P. numaralarında yer  alanların, bu bendin (a) ve  (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve  engelliler tarafından ilk iktisabından  sonra deprem, heyelan, sel,  yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi  nedeniyle hurdaya  çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları  hurdaya  çıkaran malûl ve engelliler tarafından, Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk  iktisabı, ……
Vergiden müstesnadır. Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta,  vergide ve mükellefiyette değişiklikler Madde 15 – …… 2. a) (II) sayılı listedeki  mallardan kayıt ve  tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk   iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar  dışındakilerce  iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak  adına kayıt ve tescil  işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde  geçerli olan oran üzerinden, bu  tarihte özel tüketim vergisi alınır.(Ek hüküm: 4/6/2008-5766/19 md.) Kanunun  7 nci maddesinin  (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan  yararlananlar tarafından bu  istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri  kayıt ve tescile tabi malları 5  yıldan fazla kullanarak elden  çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.

One comment

  1. Mustafa AYDIN dedi ki:

    Sol kol dirsekaltı amputasyonum var yurdışından engelli arabası alabilirken, yurtiçinden alamıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir