Seçimlerle İlgili Kanun

Kanunlar

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası :  298 Kabul Tarihi : 26/4/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :  2/5/1961 Sayı : 10796

 

Genel yazım ve denetleme: Madde 36 – …… (Ek: 30/5/1997 –  KHK – 572/26 md.) Seçmen kütüğü  yazımı sırasında, seçmenin oyunu kullanmasını engelleyecek bir özürlülüğü  varsa, forma kaydedilir.
…… Sandığın konulacağı yer : Madde 74 –  (Değişik: 31/7/1998 – 4381/5 md.) Sandıkların   konulacağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için  gerekli  tedbirleri ilçe seçim kurullarının denetiminde sandık kurulu  tespit eder.  Sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin  oyunu kolaylıkla,  serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi gözetilir.  Özürlü seçmenlerin oylarını  rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli  tedbirler alınır. Sandıklar okul (özel  okullar ve özel dersaneler  dahil) avlusu ve salonların elverişli kısımları gibi  genel yerlere,  yetmediği takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi yerlere  konur.  Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle karakollara ve   parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık konulamaz. Üçten fazla  sandık  konulan binalarda bina sorumlularının görev esasları Yüksek  Seçim Kurulunca  belirlenir.
……
Oy vermede sıra: Madde 90 – Oy verme günü sandık  başına gelecek  seçmenler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer  birer  alınırlar. Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilmezler. Yaşlılar önce   alınabilirler.
……
Birleşik oy  pusulasının atılması ve işaretleme : Madde 93 – (Değişik: 17/5/1979 – 2234/1 md.) Kapalı oy verme yerinde birleşik oy  pusulasını katlayıp  yapıştırdıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve birleşik  oy  pusulasını sandığa bizzat atar.
Körler, felçliler veya bu gibi bedeni  sakatlıkları açıkça belli  olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından  birinin, akrabası  yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını   kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.
(Değişik  üçüncü fıkra: 13/3/2008-5749/9 md.) Kurul   başkanı, oyunu kullanan seçmene kimlik kartını verirken seçmen  listesindeki adı  karşısına imzasını attırır. İmza atamayanların sol  elinin  başparmağının izinin alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı olmayan   seçmenin hangi parmağını bastığı yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir