SGK Genel Sağlık Sigortası

Kanunlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :16/6/2006 Sayı : 26200

……
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:

……
b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin  birinci  fıkrasının (a) bendi  kapsamında  sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. c) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.) Harp  malûlleri ile 12/4/1991 tarihlive 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,  3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı NakdiTazminat ve Aylık Bağlanması  Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığıbağlanmış malûllerden, 4  üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerikapsamında sigortalı  olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. 3713sayılı Kanuna  göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına girenolaylar  sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4 üncümaddenin  birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde  deaylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci  fıkrasının(c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta  kolları, 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri  kapsamında çalışanlar hakkındaise iş kazası ve meslek hastalığı  sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası vemeslek hastalığı sigortası  hükümleri uygulananların uzun vadeli sigortakollarına tabi olmayı  istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleritarihi takip eden  ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kollarıda  uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık  sigortasıprimi alınmaz. ……

e) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.) Bunlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.

Meslekhastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması MADDE 14- Meslek hastalığı,sigortalının çalıştığı veya  yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birsebeple veya işin  yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreklihastalık, bedensel  veya ruhsal özürlülük halleridir.
……
Hastalık ve analık hali MADDE 15- (Değişik:17/4/2008-5754/9 md.)
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri  kapsamındakisigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve  iş göremezliğineneden olan rahatsızlıklar hastalık halidir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri  kapsamındakisigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan  eşinin, kendiçalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da  gelir veya aylıkalan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin  başladığı tarihten itibarendoğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul  gebelik halinde ise ilk on haftalıksüreye kadar olan gebelik ve analık  haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülükhalleri analık hali kabul edilir.
Malûl sayılma MADDE 25- (Değişik:17/4/2008-5754/13 md.) Sigortalının  veya işverenin talebi üzerineKurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti  sunucularının sağlık kurullarıncausulüne uygun düzenlenecek raporlar ve  dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesisonucu, 4 üncü maddenin birinci  fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındakisigortalılar için çalışma  gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucumeslekte kazanma  gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılariçin çalışma  gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekildemeslekte  kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilensigortalı,  malûl sayılır.
Ancak, sigortalı olarak ilk defa  çalışmayabaşladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60’ını  veya vazifesiniyapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği  önceden veya sonradantespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü  sebebiyle malûllük aylığındanyararlanamaz.
Yedek subay veya er  olarak ya da talim,manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla görevleri  ile ilgileri kesilmeksizinsilâh altına alındıkları dönemde malûl olup,  bu malûllükleri asıl görevleriniveya işlerini yapmaya mani olmayanlar  hakkında, bu hastalık veya özürlerisebebiyle malûllük sigortasına  ilişkin hükümler uygulanmaz.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının  (c)bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri halinde,  haklarında bu maddehükümleri uygulanmaksızın malûllüklerinin mani  olmadığı başka vazife veyasınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak  üzere istifa etmiş sayılırlar.Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra  dahi, bu Kanun hükümlerininuygulanmasını isteme hakları mahfuzdur.  Ancak, kurumlarında başka vazife vesınıflara nakli mümkün olanlardan  özel kanunlarına göre yükümlülük süresinetabi olanlar, bu  yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yenivazifelerine  de mani olduğuna dair usulüne uygun yeniden rapor almadıkça buhaklarını  kullanamazlar.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)  bendikapsamındaki sigortalılardan, vazifelerini yapamayacak derecede  hastalığauğrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden  fazla devametmesi halinde, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş  sebeplerine göre birincifıkra uyarınca malûl veya 47 nci madde  hükümlerine göre vazife malûlüsayılırlar.
4 üncü maddenin birinci  fıkrasının (c) bendikapsamındaki sigortalılardan; personel kanunlarına  tabi olmayanların hastalıksebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak  hastalık süresihakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar  657sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri  uygulanır.Kanunlarındaki yazılı sürelerden önce geçen hastalığı en çok  bir yıl içindenüksetmesi halinde eski ve yeni hastalık süreleri  birleştirilmek suretiyleişlem yapılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Malûllüksigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 26- Malûllük sigortasındansigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.
Sigortalıya malûllük aylığıbağlanabilmesi için sigortalının; a) 25 inci maddeye göre malûlsayılması, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/14 md.) En azon  yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka  birininsürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise  sigortalılıksüresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm  sigortaları primi bildirilmişolması, c)Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten  ayrıldıktan veya işyerinikapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan  yazılı istekte bulunması, halinde malûllük aylığıbağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci  fıkrasının (b) bendine göre sigortalısayılanların kendi sigortalılığı  nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil,prim ve prime ilişkin her  türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Yaşlılıksigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklarşunlardır: a) Yaşlılık aylığı bağlanması. b) Toptan ödeme yapılması.

(Değişikikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalısayılanlara;
a)Kadınise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları  ve en az 9000 gün malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi  bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığıbağlanır. Ancak, 4 üncü  maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındasigortalı sayılanlar  için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır. b) (a)bendinde belirtilen yaş şartı; 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleriarasında kadın için 59, erkek için 61, 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleriarasında kadın için 60, erkek için 62, 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleriarasında kadın için 61, erkek için 63, 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleriarasında kadın için 62, erkek için 64, 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleriarasında kadın için 63, erkek için 65, 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleriarasında kadın için 64, erkek için 65, 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadınve erkek için 65, olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde  belirtilenprim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş  hadleri esasalınır.
Sigortalılar,ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş  hadlerine 65 yaşınıgeçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400  gün malûllük, yaşlılık veölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak  şartıyla da yaşlılık aylığındanyararlanabilirler.
Sigortalıolarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci  maddenin ikincifıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede  hastalık veya özürübulunan ve bu nedenle malûllük aylığından  yararlanamayan sigortalılara, en azonbeş yıldan beri sigortalı bulunmak  ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık veölüm sigortaları primi  bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
Kurumca yetkilendirilen sağlıkhizmet sunucularının sağlık kurullarınca  usulüne uygun düzenlenecek raporlar vedayanağı tıbbî belgelerin  incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışmagücündeki kayıp  oranının;
a)% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan berisigortalı olmaları ve 4320 gün, b)% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan berisigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla  ikinci fıkranın(a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık  aylığına hak kazanırlar.Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol  muayenesine tâbi tutulabilirler.
Bakanlıkçatespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli  veya münavebeliolarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için  ikinci fıkrada belirtilenyaş şartı 55 olarak uygulanır.
55yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar,  yaşdışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından  yararlanırlar.
(Ekfıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya  yaşlılık aylığıbağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka  birinin süreklibakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu  Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının  dörtte biri, prim ödemegün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu  süreler emeklilik yaş hadlerindende indirilir.
(Değişiksekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki  fıkralardabelirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4  üncü maddenin birincifıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının  çalıştığı işten ayrıldıktan,(b) bendinde belirtilen sigortalının  sigortalılığa esas faaliyete son veripvermeyeceğini beyan ettikten sonra  yazılı istekte bulunmaları, 4 üncü maddeninbirinci fıkrasının (c)  bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerineyetkili makamdan  emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesişarttır.
4üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara  yaşlılıkaylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu  tarih itibarıylagenel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı  nedeniyle prim ve primeilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.
Bumaddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir.
VazifeMalûllüğü MADDE 47- (Değişik:17/4/2008-5754/27 md.)Bu  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilkdefa 4 üncü maddenin  birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlariçin aşağıdaki  hallerde vazife malûllüğü hükümleri uygulanır. 25 inci maddedebelirtilen  malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veyavazifeleri  dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresineait  başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini  korumakmaksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir  taşıtla işe gelişive işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen  kazadan doğmuş olursa,buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da  vazife malûlü denir.
Vazifemalûllükleri;

  1. Keyifverici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
  2. Kanun,tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
  3. Yasakfiilleri yapmaktan,
  4. İntiharateşebbüsten,
  5. Her nesuretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zararverme amacından,

doğmuş olursa bunlarauğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.
Kamu  idareleri vazife malûllüğüne sebep olanolayı, o yer yetkili kolluk  kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkilimercilere derhal, Kuruma  da en geç onbeş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.Kuruma bildirim,  aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince deyapılabilir.  Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin  yetkilimercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin  bildirimi,kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Kuruma bildirim süresi; a) Vazife malûllüğüne sebepolan olayın meydana geldiği tarihten, b) Hastalıklarınınsebep ve mahiyetleri dolayısıyla  haklarında vazife malûllüğü hükümleriuygulanacaklar için,  hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dairdüzenlenen kati  raporun onay tarihinden, c) Esirlik ve gaiplikhallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten, başlar.
Süresi içerisinde bildirimdebulunulan vazife malûllüğü aylıkları,  sigortalının ölüm ya da malûliyetisebebiyle göreviyle ilişiğinin  kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibarenbağlanır.
Vazife malûllüğü süresi içerisindebildirilmeyen sigortalılara; kamu  idareleri ya da sigortalılar veya haksahiplerince sonradan yapılacak  bildirim üzerine, vazife malûllüklerininbelgelenmesi ve müstahak  olmaları şartıyla, bu Kanunun zamanaşımı hükümleridikkate alınmak  suretiyle vazife malûllüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olanaylıklar  düzeltilir. Bu durumda sigortalı veya hak sahiplerine bağlanacak aylıkya  da aylık farklarının, vazife malûllüğünün bildirildiği tarihe kadar  olantoplam tutarı Kurumca ilgili kamu idaresine ödettirilir.
Vazife malûllüğü aylığı, vazifemalûllerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle bulunacak prim ödemegün sayısı toplamı;

 

  1. 10800güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,
  2. 10800günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,

en son prime esas kazancı esasalınmak suretiyle 29  uncu maddeye göre hesaplanacak aylıklara, malûllükderecelerine göre  aşağıda yazılı oranlarda ayrıca zam yapılmak suretiylebağlanır.

 

MalûllükDerecesi Zam nispeti
1 % 30
2 % 23
3 % 15
4 % 7
5 % 3
6 % 2

 

 

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; (1)

a)Harpte fiilen ateş altında, b)Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât vehizmetlerin sebep ve etkileriyle, c)Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, d)Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerinsebep ve etkisiyle, e)Barışta veya olağanüstühallerde, emir veya görev ile uçuş  yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftanolursa olsun emirle görevli  olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki veyerdeki sebepleriyle ve  yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangimeslek ve sınıftan  olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veyadalgıç  kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli  sebepve etkileriyle, f)Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu  uluslararasısözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı  ülkelere gönderilmesinigerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları  yerlerden hareketlerindenitibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı  ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, vazifemalûlü olanlara harp malûlü denir.

Bunlardan uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst derecesine veya kademesine karşılık gelen prime esas kazancı üzerinden aylık bağlanır. (1)

 

 


(1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, sekizinci fıkrada yer alan “uzman erbaş” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sözleşmeli erbaş ve er” ibaresi eklenmiş ve dokuzuncu fıkrada yer alan “uzman erbaşlara” ibaresi “uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


Bulundukları derecenin bir üstderecesi olmayanlar için o derecenin üç  ilerisindeki kademe göstergesi, üçilerisindeki kademe göstergesi  olmayanlar için de o derecenin son kademegöstergesinin prime esas  kazancı esas alınır.
Harp malûllerinin, malûllükderecesine göre aşağıdaki yazılı  göstergelerin, memur aylık katsayısı ileçarpımı sonucu bulunacak miktar  “Harp malûllüğü zammı” olarak ayrıcaeklenir.

 

MalûllükDerecesi Göstergeler
1 1100
2 950
3 800
4 600
5 500
6 400

Harp malûlü sayılanlardan birharekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen  sağladığı ve örnek tutulacak cesaretve fedakârlık gösterdiği sıralarda  bu malûllüğe uğradıkları usulüne göre sıralıüstlerince saptanan Türk  Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile Türk SilâhlıKuvvetlerince  görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığınınuygun  görmesi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları %  25fazlasıyla bağlanır.
Bu madde gereğince vazifemalûllüğü aylığı almakta iken veya vazife  malûllüğü aylığı bağlanmasıgerekirken ölenlerin, hak sahiplerine,  müstahak olmaları halinde harp malûllüğüzammı da dahil olmak üzere prim  ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığıbağlanır.
Harp malûlü olanlara verilecekharp malûllüğü zammı tutarının Kurumca  belirlenecek peşin sermaye değeritoplamı en geç bir ay içinde Millî  Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığıtarafından Kurumun göstereceği  hesaplara yatırılır. Süresinde yatırılmayantutarlar için 89 uncu madde  hükümleri uygulanır.
Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan;
a) 5 inci maddenin (c) bendihükmü saklı kalmak kaydıyla  vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan harpmalûllüğü zammı hariç  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamında  çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıklarıtarihi takip  eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir ve bunlar hakkındauzun  vadeli sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıştıkları süre zarfında  80inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci  maddegereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık  sigortasına aitprim alınır. Bunlar ile 4 üncü maddenin birinci  fıkrasının (a) bendi kapsamındaçalışmaları nedeniyle istekleri üzerine  haklarında uzun vadeli sigorta kollarıuygulananlardan; yeniden aylık  bağlanması için yazılı istekte bulunan ya daemekliye ayrılan veya  herhangi bir nedenle görevi sona erenler hakkında sonrakiçalışmaları  karşılığında aylığa hak kazanmaları halinde bu süre için, 29 uncumaddeye  göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı  yaşlılıkaylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme, vefatı  halinde ise haksahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme  yapılır. b) 4 üncü maddenin birincifıkrasının (c) bendi  kapsamında çalışmaları sırasında malûllük derecelerinindeğişmesi halinde  aylığı yeni malûllük derecesi de dikkate alınarak son primeesas kazancı  üzerinden ilk vazife malûllüğü aylığından az olmamak kaydıylayeniden  hesaplanır. c) 4 üncü maddenin birincifıkrasının (b) bendinin 4  numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer altbentlerine tabi çalışmaya  başlayanlar hakkında 30 uncu maddenin üçüncüfıkrasının (b) bendi hükmü  uygulanır. Vazife malûllüğüne bağlınedenlerden dolayı ölen sigortalının hak  sahiplerine, bu madde gereğince tespitedilecek aylık, 34 üncü ve 35 inci  madde hükümlerine göre bağlanır. Ayrıca 37nci madde hükümlerine göre  hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği deverilir.
Bu maddeye göre bağlanacakvazife veya harp malûllüğü aylıkları, bu  Kanunla yürürlükten kaldırılanmaddeleri dahil 5434 sayılı Kanun  hükümlerine göre emsali iştirakçiyebağlanacak harp veya vazife malûllüğü  aylığından az olamaz.
4 üncü maddenin birincifıkrasının (c) bendi kapsamındaki  sigortalılardan, uluslararası barışı korumave destekleme  operasyonlarında Türkiye Cumhuriyetince görevlendirilenlere, bugörevleri  esnasında veya bu görevleri nedeniyle vazife malûlü aylığı  ödendiğisürece harp malûllüğü zammı ayrıca verilir.
Bu maddenin uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar MADDE 60- (Değişik:17/4/2008-5754/38 md.) İkametgahı Türkiye’de olan kişilerden; a)4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

1)(a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 2)(b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler,

b)İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, c)Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;

1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazlarıile bunlardan  doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek testyöntemleri  ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişibaşına  düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,

2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 3) 1/7/1976 tarihli ve 2022sayılı 65 Yaşını Doldurmuş  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına AylıkBağlanması Hakkında  Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 4) 24/2/1968 tarihli ve 1005sayılı İstiklal Madalyası  Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ŞerefAylığı Bağlanması  Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 5) 28/5/1986 tarihli ve 3292sayılı Vatani Hizmet  Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinegöre aylık  alan kişiler, 6) 3/11/1980 tarihli ve 2330sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylıkalan kişiler, 7) 24/5/1983 tarihli ve 2828sayılı Sosyal Hizmetler ve  Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine görekorunma, bakım ve  rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 8) Harp malûllüğü aylığıalanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 9) 18/3/1924 tarihli ve 442sayılı Köy Kanununun 74 üncü  maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilenkişiler ile aynı Kanunun  ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, 10) 11/10/1983 tarihli ve 2913sayılı Dünya Olimpiyat ve  Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve BunlarınAilelerine Aylık  Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

d) Mütekabiliyet esası dadikkate alınmak şartıyla,  oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarındanyabancı bir ülke mevzuatı  kapsamında sigortalı olmayan kişiler, e) 25/8/1999 tarihli ve 4447sayılı Kanun gereğince  işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısaçalışma ödeneğinden  yararlandırılankişiler, f) Bu Kanun veya bu Kanundanönce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alankişiler, g) Yukarıdaki bentlerin dışındakalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanvatandaşlar, genelsağlık sigortalısı sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

MADDE 67- (Değişik: 17/4/2008-5754/42 md.)

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için; (1)

 

a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

 

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, (2)

 

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentlerde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

 

d) (Ek: 13/2/2011-6111/36 md.) 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı sayılanlar, (c) bendinde sayılan şartlarla birlikte, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri,

şarttır.

 

 


(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “acil haller” ibaresinden önce gelmek üzere “trafik kazası halleri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 


 

Katılım payı alınması MADDE 68- 63üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlarşunlardır: a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimimuayenesi. b) (Değişik:25/6/2009-5917/40 md.) Vücut dışı protez ve ortezler              c) Ayakta tedavide sağlananilaçlar. d) (Ek: 25/6/2009-5917/40 md.) Kurumca belirlenecek hastalık gruplarınagöre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri. (Değişik ikinci fıkra: 17/1/2012-6270/9 md.) Katılım payı, birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Türk Lirası olarak uygulanır. Katılım payı, (b) ve (c) bentlerindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenir. Ayrıca Kurum, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinde, aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 Türk Lirası, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 Türk Lirası olmak üzere katılım payı uygulamaya yetkilidir. Katılım payına ilişkin kutu hesabında enjektable formlar, serum ve beslenme ürünleri ile Kurum tarafından belirlenecek ilaçlar dikkate alınmaz. Kurum, birinci fıkranın (a) bendi gereği belirlediği katılım payını; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkranın (a) bendi için belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık hizmeti sunucuları için farklı belirlemeye yetkilidir. Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sağlık hizmetleri bedelinin % 1’ine kadar katılım payı alınabilir. % 1’ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye Kurum yetkilidir. Kurum, bu fıkrada belirtilen 1 Türk Lirası, 2 Türk Lirası ve 3 Türk Lirasını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına kadar her yıl artırmaya yetkilidir.
(Mülga üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.)
(Değişikdördüncü fıkra: 25/6/2009-5917/40 md.) Genel  sağlık sigortalısı vebakmakla yükümlü olduğu kişilerin birinci fıkranın  (b) bendi gereğiödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin  alındığı tarihtekiasgarî ücretin % 75’ini, (d) bendi gereği ödeyecekleri  katılım payının tutarıise bir takvim yılında asgari ücret tutarını  geçmemek kaydıyla her bir yataraktedavi için asgari ücretin dörtte  birini geçemez.
63 üncü maddenin birincifıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir  hastalığın tedavisinin başkatıbbî bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle  yapılacak yardımcı üreme yöntemitedavisi dışındaki, yardımcı üreme  yöntemi tedavisinde katılım payı ilkdenemede % 30, ikinci denemede % 25  oranında uygulanır. Ancak katılım payındadördüncü fıkra gereği uygulanan  üst limit dikkate alınmaz.
60 ıncı maddenin birincifıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı  alt bentleri gereği genelsağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların  bakmakla yükümlü olduğu kişilerinödemiş oldukları katılım payları,  talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294sayılı Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine görekendilerine geri ödenir.
(Değişikyedinci fıkra: 25/6/2009-5917/40 md.) Katılım  paylarını, gelir veyaaylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından,  çalışanların ücret veyamaaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya  eczaneler ile diğer kurum vekuruluşlar aracılığı ile tahsile ve katılım  paylarının ödenme usulünübelirlemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık  hizmeti sunucularına, tahsilettikleri katılım payı düşüldükten sonra  kalan tutar ödenir.
(Değişiksekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.) Katılım paylarınınhesaplanmasında 72 nci maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları esasalınır.
Katılım paylarının ödenmeusûlleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin  diğer usûl ve esaslar, Kurumtarafından çıkarılacak yönetmelikle  düzenlenir.
Katılımpayı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler MADDE69- 68 inci maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payıalınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır: a)İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralardasağlanan sağlık hizmetleri. b)75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlıkhizmetleri. c)Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. d)Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca  belirlenen kronikhastalıklar ve hayati önemi haiz 68 inci maddenin  birinci fıkrasının (b) bendikapsamındaki sağlık hizmetleri ile organ,  doku ve kök hücre nakli. e)(Değişik: 17/4/2008-5754/65 md.) 94 üncü maddede tanımlanankontrol muayeneleri, f)60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c ) bendinin (4)  numaralı alt bendindebelirtilen kişiler ile bunların eşleri, (5), (6),  (7) ve (8) numaralı altbentleri kapsamında sayılanlar, vazife malûlleri  ile 4 üncü maddenin dördüncüfıkrasının, (d) ve (e) bentlerinde  sayılanlar. (Ek cümle:17/4/2008-5754/66 md.) Ayrıca,  3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmışmalûller ile aynı Kanun kapsamına  giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğüaylığı alan er ve erbaşların  sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları hertürlü ortez/protez ve  diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir katılımpayı veya fark  alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır. Bumadde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veyagruplandırarak tespite Kurum yetkilidir.
Kontrol muayenesi MADDE 94- Kurumyürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere; a) Sağlık hizmeti alan genel sağlıksigortalısından veya  bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlıkhizmetinin gerçekten  alınıp alınmadığını, b) Sigortalının, isteğe bağlı sigortalınınveya bunların  hak sahiplerinin malûllük, iş göremezlik raporlarında  belirtilenrahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını, tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkikyaptırılmasını talep edebilir.
Malûllük,  vazife malûllüğü aylığı veyasürekli iş göremezlik geliri bağlanmış  sigortalılar, malûllük durumlarındaartma veya başka birinin sürekli  bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylıkve gelirlerinde değişiklik  yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harpmalûllüğü, vazife  malûllüğü, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliribağlanmış  sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az  %60’ını yitiren malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını  talepedebilir.
Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde  veyasigortalının isteği üzerine ya da işe alıştırma sonunda yapılan  muayenesindeyeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük  aylığı veya sürekli işgöremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas  tutulan raporun tarihini takipeden ödeme dönemi başından başlanarak  artırılır, azaltılır veya kesilir.
Çalışma gücünün en az % 60’ını  yitiren malûlçocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol  muayenesi sonunda tespitedilecek malûllük durumuna göre, rapor  tarihinden sonraki ödeme dönemi başındanitibaren kesilir.
Kurumun  yazılı bildiriminde belirtilentarihten sonraki ödeme dönemi başına  kadar kabul edilebilir bir özürü olmadığıhalde kontrol muayenesini  yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı veya sürekliiş göremezlik  geliri ile çalışma gücünün en az % 60’ını yitiren malûlçocukların  kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi  içinbelirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir.
Ancak,  kontrol muayenesini Kurumun yazılıbildiriminde belirtilen tarihten  başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malûllükveya sürekli iş göremezlik  halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının veyaaylık ya da gelir  bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri,kesildiği  tarihten başlanarak yeniden bağlanır.
Kontrol muayenesini Kurumun  yazılıbildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran  ve malûllükveya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen  sigortalınınmalûllük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine  göre hesaplanacakgeliri, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda  malûl çocukların isealmakta oldukları gelir veya aylık, rapor  tarihinden sonraki ay başındanbaşlanarak yeniden bağlanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul veesaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Sağlıkraporlarının usul ve esaslarının belirlenmesi MADDE95- Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için  yapılacaksevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik  ödeneklerinin verilmesineilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek  hastalığı sonucu meslekte kazanma gücüveya çalışma gücü kaybına esas  teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul veesaslarını, bu raporları  vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahipolması gereken  kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kuruluraporu ve  dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iadeederek  belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini  istemeyeKurum yetkilidir.
Usulüneuygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli  diğerbelgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak  sevklere, vazifemalûllük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı  sonucu tespit edilenmeslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte  kazanma gücünün kaybıderecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş  sağlık kurulu raporları ve diğerbelgelere istinaden Kurumca verilen  karara ilgililerin itirazı halinde, durumSosyal Sigorta Yüksek Sağlık  Kurulunca karara bağlanır.
Bumaddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Kurumunbirlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir.
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçişhükümleri GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik:17/4/2008-5754/68 md.)Bu  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506sayılı Sosyal Sigortalar  Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri SosyalSigortalar Kanununa tabi  olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi  kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve DiğerBağımsız Çalışanlar  Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılıTarımda Kendi  Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabiolanlar, bu  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında,5434  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar,  buKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında  kabul edilir. ……
5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik:17/4/2008-5754/68 md.) ……
5434 sayılı Kanuna göreiştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği  tarihten sonra bu Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c)  bendine tabi olarak çalışmaya başlayanlardanvazife malûllüğü kapsamına  girenler hakkında, bu Kanunun 47 nci maddesininbirinci fıkrasına göre  işlem yapılır.
BuKanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu  Kanununyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin  birincifıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe  girdiği tarihtenönce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış  olup bu Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi  olarak yeniden çalışmayabaşlayanlar ile bunların dul ve yetimleri  hakkında bu Kanunla yürürlüktenkaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı  Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.(Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır.
……
Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine  tabi olarak çalışmaya başlamışolup, çalışmaya başlamadan önce ilgili  mevzuatına göre alınmış ve en az % 40oranında özürlü olduklarını  gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az% 40 oranında doğuştan  özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık taleptarihinde bu Kanunun 4  üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındasigortalı  olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primibildirilmiş ya  da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bumadde  hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak  çalışmayabaşladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet  sunucularının sağlıkkurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve  dayanağı tıbbî belgelerinincelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca  çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasındaolduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, b) % 40 ilâ % 49 arasındaolduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kollarıprimi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.
506 sayılı Kanunun malûllük vesakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 10- 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu Kanunun  yürürlüktarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak  ilk defaçalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar  Kanununun mülga53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek  derecede hastalık veyaözürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından  yararlanamayan sigortalılar,yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan  beri sigortalı bulunmak ve en az3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm  sigortaları primi ödemiş olmak şartıylayaşlılık aylığından  yararlanırlar.
(Değişik ikinci fıkra:17/4/2008-5754/71 md.) Bu  Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalıolup bu Kanunun yürürlük  tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergiindiriminden  yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506sayılı  Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b)alt  bendi ve geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılır.
Bu Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten öncesakatlığı nedeniyle vergi indiriminden  yararlananlardan yaşlılık aylığıbağlananların aylıklarının kesilmesi ve  tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlüktarihinden önceki hükümler  geçerlidir.
Birinci ve ikinci fıkraya göre bağlananaylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan azolamaz.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) BuKanunun yürürlüğe  girdiği tarihten önce, malûllük durumlarının tespiti içintalepte bulunan  ve bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra malûl olduklarına  kararverilenler hakkında 506 ve 2925 sayılı kanunlardaki diğer şartları  dataşımaları halinde anılan kanunlara göre malûllük aylığı bağlanır.
55 inci maddenin dördüncüfıkrasındaki malûllük aylığı alt sınırı ile 33  üncü maddesinin ikincifıkrasındaki ölüm aylığı alt sınırı 17/10/1983  tarihli ve 2925 ve bu Kanunlamülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı  Kanunlara göre bağlanacak malûllük veölüm aylıklarında, aynı kanunlar  gereği bağlanan yaşlılık aylığı ilekıyaslanarak uygulanır.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) 1/1/2000tarihinden  itibaren sigortalı olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  öncemalûllük aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunan  sigortalılar ile ölensigortalıların hak sahiplerine 17/7/1964 tarihli ve  506 sayılı Kanunla bağlananaylıklar, 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu  maddesinde belirtilen alt sınıraylığı esas alınarak aylık başlangıç  tarihi itibariyle yeniden hesaplanır.Oluşacak farklar bu maddenin  yürürlük tarihinden itibaren dört ay içerisindeilgililere ödenir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilenalt sınır aylıklarının hesabında, 506  sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga92 nci maddesinin ikinci  fıkrasına göre belirlenen yarım aylıklar ile aynıKanunun mülga 96 ncı  maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre alt sınır aylığıuygulanmayan  aylıklar ile sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan  kısmîaylıklar dikkate alınmaz.
(Mülga son fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.)
Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 12- (Değişik:17/4/2008-5754/68 md.) …… Bu Kanunun yürürlük tarihinden 1/1/2012tarihine kadar buKanunun  60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt  bendiuygulanmaz. Bu sürede, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun  kapsamında yeşilkart verilen ve verilecek kişiler durumlarında  değişiklik olmaması kaydıylabaşka bir işleme gerek kalmaksızın bu  Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (c) bendinin (1) numaralı  alt bendi kapsamında genel sağlıksigortalısı sayılır. 3816 sayılı Kanun  kapsamında yeşil kart almak içinmüracaat etmekle birlikte, 3816 sayılı  Kanun hükümlerine göre tespit edilenaile içindeki kişi başına düşen  gelir payının aylık tutarı; asgari ücretin üçtebirinden asgari ücrete  kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci maddeyegöre belirlenen  prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarınınüçte biri,  asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit  edilenkişiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük  kazanç altsınırının otuz günlük tutarı; asgari ücretin ikikatından fazla  olduğu tespit edilen kişileriçin 82 nci maddeye göre belirlenen prime  esas günlükkazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime  esas asgari kazançtutarı olarak esas alınır. (Ek cümle:16/6/2010-5997/8 md.) 1/1/2012 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasındaKurumca talep edilen  aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarlarının tespitikararları,  gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra, il ve ilçe  idarekurulları tarafından verilir. ……
Aile hekimleri tarafındanbaşlatılan sevk zincirine uygun olarak alınan  sağlık hizmetlerinde 68 incimaddenin ikinci fıkrasında belirtilen  katılım payları, üç yıl süreyle % 50oranında azaltılarak uygulanabilir. …… İlgili kanunları gereği tedaviyardımları karşılanan kişiler, bu Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihte herhangibir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun  açısından genel sağlık sigortalısı veyagenel sağlık sigortalısının  bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. Bu Kanununyürürlüğe girdiği  tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kızçocukları bu  Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.  Ancakdurumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma  koşulları buKanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/49 md.) Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Bu kişilerin  sigortalı vesigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin  bilgileri ilgili kurumlartarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden  itibaren en geç üç ay içinde Kurumabildirilir.

 

GEÇİCİ MADDE 37 – (Ek: 17/1/2012-6270/15 md.)

19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalılar için, malullük ya da ölüme sebep olan deprem tarihinden önceki döneme ilişkin olarak en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık ödenmiş ve bu süreye ilişkin sigortalı tescil işleminin Kanunda belirtilen sigortalı bildirim sürelerinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla deprem tarihlerinden önce yapılmış olması şartıyla, Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından Kuruma ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaz.

One comment

  1. Chamomile dedi ki:

    Gee whiz, and I thoghut this would be hard to find out.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir