Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Kanunlar

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :  14/6/1986 Sayı : 19134

 

Amaç Madde 1 – (Değişik: 16/6/1989 –  3582/1 md.) Bu Kanunun  amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan  vatandaşlar ile  gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye  kabul edilmiş veya gelmiş  olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti  pekiştirici tedbirler alarak gelir  dağılımının adilane bir şekilde  tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma  ve dayanışmayı teşvik  etmektir.
Kapsam Madde 2 – Fakrü  zaruret içinde ve muhtaç durumda  bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik  kuruluşlarına tabi olmayan ve bu  kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar  ile geçici olarak  küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması  halinde  topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek   kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.
(Ek: 30/5/1997 – KHK – 572/17  md.; Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak,   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60  ıncı  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık  sigortalısı ve  bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun  gereği ödedikleri katılım  payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl  içinde ödenen tutarlar, takip eden  yılda Hazine tarafından Fona geri  ödenir.
Fonun gelirleri Madde 4 – …… (Ek: 25/3/1997 – KHK – 571/36  md.) Özürlüler İdaresi  Başkanlığı tarafından özürlülere yönelik olarak  hazırlanan veya  hazırlatılan projeler ile Başkanlığın bu konudaki  faaliyetlerinde  kullanılmak üzere, bu maddede sayılan gelirlerin % 5’e kadarı  Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu kararıyla Başbakanlığa   bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı emrine tahsis edilebilir. Bu amaçla  tahsis  edilen kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu  Kurulu’nun  onaylayacağı projeler için kullanılır.
Fonun çalışma usul ve esasları Madde 5 – Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  Fonunun çalışma usul ve esasları ile  toplanacak kaynakların Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dağıtım  esasları yönetmelikle  tespit edilir.
(Ek: 30/5/1997 – KHK – 572/18  md.) Özürlülerin  topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü  ortopedik ve diğer yardımcı  araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak  teminini dikkate almak  suretiyle, özürlülere yönelik destek programlarına  ilişkin usul ve  esaslar ayrı bir yönetmelikle tespit edilir.

2 comments

  1. süreyya çankaya dedi ki:

    iyi günler ben yüzde 42 özurluyum gözumden nereye başvuru yapmalıyım maş icin bana bu konuda yardımcı olmanızı rica etiyorum

  2. Alev dedi ki:

    Yardıma ihtiyacım var 4 çocuğumla kaldım ortada edım madde bagımlusı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir