Terörle Mücadele Kanunu

Kanunlar

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
Kanun Numarası : 3713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete Tarih :  12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer

 

……
Malul olanlarla aylığa müstehak  dul ve yetimlere yardım Madde 21- Kamu  görevlilerinden yurtiçinde ve  yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya  sıfatları kalkmış olsa bile  bu görevlerini yapmalarından dolayı terör  eylemlerine muhatap olarak  yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler  hakkında 2330 sayılı  Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun  hükümleri uygulanır.  Ayrıca;
a) (Değişik:  28/2/1995 – 4082/6 md.) Malul  olanlarla, ölenlerin aylığa müstahak dul  ve yetimlerine bağlanacak  aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan  emsallerinin almakta  oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri  halinde ise,dul  ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre   kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için  gereken  hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine  muhtaç olacak  derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine  en yüksek devlet memuru  aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları  üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış  gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent  hükümlerine göre ilgililere fazla olarak  yapılan ödemeler, faturası  karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca  Hazineden tahsil  edilir. b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından  yararlanmakta iken malul olanların  kendileri, ölenlerin aylığa müstehak  dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda  gösterilen özel tahsisli  konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl  süreyle kamu  konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu   konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel  tahsisli  konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak  kullanacakları  yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile  Devletçe karşılanır.  Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların  yurtdışı kira bedelleri de  istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe  karşılanır. c) Konut  kredisinden istifade bakımından 2559  sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun  Ek 9 uncu maddesinin üçüncü  fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunların dul  kalan eşi,eşi  hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hakkında da  uygulanır. d) (Değişik:  8/7/1999 – 4404/1 md.) Malul  olanlar, ölenlerin dul kalan eşleri, T.C.  Emekli Sandığı dışındaki  sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışamayan  ve bu  kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını   kazanamayacak derecede malül ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit  olmayan  çocukları ile anne ve babaları, yurtiçinde Devlet  Demiryollarında, Denizyolları  Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım  araçları ile belediye tarafından  kurulan şirketler veya özel firmalar  aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde  kullanılan araçlarda  ücretsiz seyahat ederler. e) (Ek:  28/2/1995 – 4082/6 md.; Değişik: 29/6/2006-5532/15 md.) Malûl  olanlar  ile ölenlerin dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli  Sandığınca  kendilerine verilen tanıtım kartlarını ibraz etmeleri  durumunda, kamu kurum ve  kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene  ve tedavi edilirler. Bunların her  türlü tedavi giderleri; ilgililerin  herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda  çalışmaları halinde bu kurum  veya kuruluşça; emekli, yaşlılık, malûllük veya  dul ve yetim aylığı  almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik  kurumunca, herhangi  bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları, 1/7/1976 tarihli ve  2022 sayılı  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına   Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanlar hariç emekli,   yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim aylığı almamaları durumunda Millî  Savunma  Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca karşılanır. Malûl  olanların eksilen vücut  organları, yurt içi veya yurt dışında en son  teknik usullere göre yapılması  mümkün sunîleriyle tamamlatılır ve  gerekirse tamir ettirilir veya yenisi  yaptırılır. f) (Ek:  28/2/1995 – 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar,  yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında (……). 1 g) (Ek:  28/2/1995 – 4082/6 md.) Yaşamak  için gerekli hareketleri yapmaktan  aciz olanlar ile kimsesizler, kamu  kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar  bulunmadığı takdirde özel  rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve  huzurevlerinde parasız  olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak  üzere  barındırılır, baktırılır (……). (1) h) (Değişik:  8/7/1999 – 4404/1 md.) Terörle  mücadele görevi ifa ederken yaralanarak  veya sakatlanarak haklarında  3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve  Aylık Bağlanması  Hakkında Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler,  yukarıdaki  (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki haklardan; ölen erbaş ve erlerin  dul  kalan eşleri ve T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik  kuruluşlarına  tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan  kız çocukları,  çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malül ve  muhtaç olan erkek çocukları,  reşit olmayan çocukları ile anne ve  babaları ise, yukarıdaki (d) bendindeki  haklardan aynen yararlanırlar. ı) (Ek:  13/11/1995 – 4131/1 md.; Değişik: 29/6/2006-5532/15 md) Terörle   mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere  ve  ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe  karşılıksız burs  verilir. Kendilerine aylık bağlanan dul  ve yetimler;ilgili sosyal güvenlik  kurumları mevzuatı gereği aylıklarının  kesilmesi halinde, bu madde ile  verilen diğer haklardan da yararlanamazlar.


(1)5510 sayılı  Kanunun 17/4/2008 tarihli ve  5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle değişik 106  ncı maddesiyle; (f)  bendinde yer alan “ tedavi ettirilirler” ile (g) bendinde  yer alan “ve  tedavileri yaptırılır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


 

Terörden zarar gören diğer  kişilere yardım Madde 22 – (Değişik: 13/11/1995  – 4131/2 md.) Terör  eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından  yapılır.  Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal  Yardımlaşma ve  Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu  fondan ilk ve orta  öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim  masrafları karşılanır. Yardımın  kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli  yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak  kaydıyla Fon Kurulunca  tespit edilir. Ek Madde 1 – (Ek: 13/11/1995 –  4131/3 md.) A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla  mahalli idareler ve  sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her  nevi teşebbüs veya bağlı  ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununa tabi memur kadroları ile  sözleşmeli personel ve sürekli işçi  kadrolarının    % 1’sini, bu  Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör  eylemleri nedeni ve etkisiyle; a) (Değişik:  27/5/2007-5673/3 md.) Şehit  olan veya çalışamayacak derecede malûl  olan kamu görevlileri,  er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy  korucularının varsa  eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da  yoksa  kardeşlerinden birisinin veya, b) Malul  olup da çalışabilir durumda olanların, İstihdamı  için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak  veya atamak zorundadırlar. İçişleri  Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit  etmek, bunlardan  bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile  iş gereklerini gözönüne  almak suretiyle, işe alınmaları veya  atamalarının yapılması için, durumlarına  uygun kadrosu mevcut olan kamu  kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir.  Bu kişilerin işe  alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama  izni  alınması  gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin   gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur. Şehit  yakınları ile çalışabilir durumda olan mamullerin istihdamında  takip edilecek  usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlıkları  ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve  İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak  suretiyle, İçişleri Bakanlığınca  üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle  belirlenir. B) (Mülga:  15/5/2008-5763/37 md.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir