Türk Ceza Kanunu

Kanunlar

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :  12/10/2004 Sayı :25611

……
Ayrımcılık Madde 122- (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk,  cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi  inanç, din, mezhep ve  benzeri sebeplerle ayırım yaparak; (1) a) Bir  taşınır veya taşınmaz malın satılmasını,  devrini veya bir hizmetin icrasını  veya hizmetten yararlanılmasını  engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya  alınmamasını yukarıda  sayılan hallerden birine bağlayan,
b) Besin  maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir  yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
Suçu bildirmeme2 Madde 278- (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar  hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği  neticelerin sınırlandırılması  halen mümkün bulunan bir suçu yetkili  makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki  fıkra hükmüne göre  cezalandırılır.
(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk,  bedensel veya ruhsal bakımdan  özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle  kendisini savunamayacak durumda bulunan  kimse olması halinde,  yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında  artırılır.
……

 


(1) 1/7/2005 tarih ve 5378  sayılı Kanunun 41 inci maddesi  ile, bu fıkrada yer alan “dil, ırk,  renk, cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek  üzere “özürlülük,”  ibaresi  eklenmiştir.

 

(2) Bu madde, Anayasa Mahkemesi’nin 30/6/2011 tarihli ve E.: 2010/52, K.: 2011/113 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 15/10/2011 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

One comment

  1. S.c.a dedi ki:

    Elbette, mevzuat örnekleri çoğaltılabilir. Elinize sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir