Başbakanlık Genelgesi

Genelgeler

T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-20515                          3  Aralık 2002 Genelge 2002/58

Dünya Sağlık Örgütü verilerine  göre, ülkemiz nüfusunun yaklaşık %  12’si, sayıları 8 milyonu bulan özürlü  vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.  Özürlü vatandaşlarımızın, başkalarının  yardımına muhtaç olmadan kendi  kendilerine yetebilmelerinin sağlanması, fırsat  eşitliğinin  gerçekleştirilmesi ve topluma üretici bireyler olarak  kazandırılmaları  büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, özürlülerin sosyal,  ekonomik ve  kültürel sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik çeşitli   düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.
Ancak, bu düzenlemelerin yaşama  geçirilmesi ve özürlü vatandaşlarımızın  uygulamada karşılaştıkları  giderilmesini teminen, kamu kurum ve  kuruluşlarında görev yapan yönetici ve  diğer personel, özürlü  vatandaşlarımıza gereken kolaylığı gösterecek ve ilgili  düzenlemelerin  yanı sıra aşağıda belirtilen hususlara titizlilikle  uyacaklardır.
1-Kamu  kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü  personel kontenjanlarını açık  tutmayarak süresi içinde sınav açacak,  özürlülerin eğitim gördükleri alanlarda,  eğitim düzeylerine, mesleki  bilgi ve becerilerine uygun iş ve görevlerde  istihdamlarının sağlanması  için özen gösterecektir.
Özürlülerin istihdamına yönelik  olarak açılacak sınavlarda; ülkemiz  koşullarına uygun katılma şartlarının  aranmasına, ilkokul ve ilköğretim  mezunu özürlülerin de istihdamına olanak  sağlanmasına, sınava  girebilme yaşının en üst sınırda tutulmasına ve sınav  soruları ile  sınavlarda görevli refakatçilerin seçiminde özürlülerin ve özür   guruplarının özel durumlarının göz önünde bulundurulmasına önem  verilecektir.  İşyerlerinde özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve  iş verimini artıracak  araç-gerecin temin edilmesi, mekan ve çalışma  koşullarına ilişkin uygun  düzenlemelerin yapılması , özürlü çalıştırma  zorunluluğuna uymayan işveren veya  vekilince ödenmesi gereken para  cezalarının tahsili ve tahsil edilen para  cezalarının Maliye Bakanlığı  ile eşgüdüm sağlanarak, nemalandırılması  hususlarında azami titizlik  gösterilecektir.
2-Yerel  yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları,  fiziksel çevrenin özürlüler için  ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması  için, cadde, sokak, meydan, yeşil  alanlar, çocuk bahçeleri, müzeler,  sergi alanları, parklar, piknik ve eğlence  alanları, spor ve oyun  alanları, otoparklar gibi kentsel, sosyal, teknik alt  yapı alanlarının,  turizm, eğitim, sağlık ve kültür tesis ve yapıları ile  binaların,  özürlülerin fiziki çevreye ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla, TSE   standartları ve imar mevzuatında 2 Eylül 1999 tarih ve 23804 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; “3030 Sayılı Kanun  Kapsamı Dışında  Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair  Yönetmelik”, “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları  İçinde   Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda  Uygulanacak İmar  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,  “İmar Planı  Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılması Hakkında Yönetmelik”, “Gecekondu Kanunu Uygulama   Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Otopark   Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 13 Temmuz 2000   tarih ve 24108 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren  “3030  Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar  Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te öngörülen  düzenlemelere uygun  olmasını sağlayacaklardır.
Kentlerimizde yaya trafiğine  ayrılmış bulunan kaldırımların ve yaya  geçitlerinin özürlü vatandaşlarımız  tarafından güvenli bir şekilde  kullanılmalarını sağlamak üzere, buralara trafik  kurallarına aykırı  şekilde motorlu araçların park etmesi ve diğer engellerin  konulması  önlenecektir.
Öncelikle özürlülerin ağırlıklı  olarak ilişkide bulunduğu valilik,  kaymakamlık, belediyeler, Özürlüler İdaresi  Başkanlığı, SHÇEK hizmet  birimleri, eğitim kurumları, Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Teşvik  Fonu olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları, hizmet  binalarının  giriş-çıkışları ile fiziksel çevreyi özürlülerin ilgili birimlere   rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde imar mevzuatı ve TSE   standartlarına uygun olarak düzenleyeceklerdir.
Bunların yanı sıra; hastane,  otogar, gar, havalimanı, tren istasyonu,  liman gibi insan hareketlerinin yoğun  olduğu yerlerde, hizmetlerden  yararlanmak isteyen özürlüler için fiziksel  engelleri aşma ve  ulaşabilirliği sağlamada ilgili kurum ve kuruluş  görevlilerince  yardımcı olunacak, konuyla ilgili personelin bilinçlendirilmesi  ve  eğitilmesi kurumlar tarafından sağlanacaktır.
3-Ulusal  düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar  Haftasının ilk günü ile 3 Aralık  Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere  yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon,  bağlı federasyonlar ve  derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri  ile kamuda görev  yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.
Olumsuz hava koşulları  nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi  halinde aynı bölgedeki kamu  görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve  talebe gerek kalmadan, belirlenen  tatil süresince izinli sayılacaktır.
4-Özürlülere  yönelik faaliyet gösteren tüm resmi ve  özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon  merkezlerinin özürlü  çocukların eğitimleri için gerekli özel araç-gereç ile materyaller   bakımından tam donanımlı olmaları ve eğitim sürecinin sosyal kültürel   faaliyetler ve kaynaştırma programlarıyla desteklenmesi sağlanacaktır.
Ayrıca, kurum ve merkezler dışında kalan özürlülerimizin  eğitimleri ve  ihtiyaçları için gereken tedbirler alınacak, eğitimleri için  gereken  araç ve gereçler ile ortez, protez, tekerlekli sandalye, koltuk   değneği, baston, işitme cihazı gibi ihtiyaçlarının kurumlarca  karşılanmayan  tamamı veya kısımlarının,il ve ilçelerde Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  Fonu kaynaklarından 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu  ve ilgili yönetmelik  hükümleri doğrultusunda, geciktirilmeden karşılanması için  gerekli  tedbirler alınacaktır.
5-Özürlüler  İdaresi Başkanlığının vermiş olduğu Özürlü  Kimlik Kartı, özürlülere tanınan hak  ve hizmetlerden yararlanılması  için yeterli ve geçerli bir belgedir. Özellikle  belediyeler, TCDD, THY,  Devlet Tiyatroları olmak üzere tüm kamu kurum ve  kuruluşları  özürlülere yönelik hizmetlerde Özürlü Kimlik Kartını esas alacaklardır.
6-Özürlü kişilere yönelik sağlık ve tıbbi   rehabilitasyon hizmetlerine gereken önem verilecek, ağır özürlülere  öncelikle  hizmet verilecek, sosyal güvencesi olmayan özürlü  yurttaşlarımızın sağlık  sorunlarının çözümlenmesine ve tedavilerine  gayret gösterilecektir. Herhangi  bir sosyal güvencesi olmayan özürlü  vatandaşlarımızın sağlık kurulu  raporlarının düzenlenmesinde bağış,  evrak parası gibi herhangi bir nedenle  ücret talep edilmeyecektir.
Avrupa Birliğine katılım  sürecinde önemli adımlar attığımız bu  günlerde, kamu kurum ve kuruluşlarınca  2003 Avrupa Özürlüler Yılına  yönelik çalışmalar yürütülecek, engellilerin  fiziki güçlükleri aşması  için gerekli önlemler ivedilikle alınacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları,  özürlülere yönelik tüm etkinlik ve  çalışmaların planlama ve uygulamasını  Türkiye Sakatlar Konfederasyonu  başta olmak üzere özürlülere hizmet amaçlı  çalışmalarını yürüten sivil  toplum örgütleri ile işbirliği içinde  yürüteceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini önemle  rica ederim.

One comment

  1. Tekin DEMİR dedi ki:

    Bu kadar genelge çıkıyor ama maalesef özürlüler için bunlar uygulanmıyor.Şu an çıkan yeni eğitim sistemi için oğlum ne olacak nerede eğitim görecek tam bir muammadır.Okul müdürü hiç yardımcı olmuyor, RAM yazı yazdık diyor ama ortada bişey yok, ilçe milli eğitim kaymakamlıkta yazı imzada bekliyor oda ortada yok yarın okullar açılacak ama otistik oğlum geçen sene gittiği okula devam edemiyecek diyorlar nereye gideceğide belli değil.RAM aynı okula devam edecek diyor ama bununla ilgili bişey yok.Bu konuda yardım ederseniz allahta size yardım eder.SAYGILARIMLA.TEKİN DEMİR 0532-5777200

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir