Özürlülerin İstihdamı

Genelgeler

Başbakanlıktan: Konu: 2005 Özürlülerin İstihdamı Yılı

Genelge  2004/28

Resmî  Gazete Tarihi 03.12.2004 Resmî  Gazete Sayısı : 25659

Özürlülerin toplumsal yaşama katılımları açısından gelir  getirici bir  işte çalışarak üretken olmaları büyük önem taşımaktadır.  Bu kapsamda,  özürlülerin istihdamı konusunda yapılması gerekenlerin  sistemli ve etkili bir  şekilde yürütülmesi için 2005 yılının  “Özürlülerin İstihdamı Yılı”  olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.
Kamu kurum ve kuruluşları özürlülerin istihdamı yılı olan 2005 yılı ve   sonrasında özürlülerin iş gücü niteliklerini arttıracak önlemlerin  alınması,  istihdam düzeylerinin arttırılması ve çalışma yaşamında  karşılaştıkları  güçlüklerin ortadan kaldırılması konularına azami özeni  göstereceklerdir.
Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan özürlülerin ve  sorunlarının  kamuoyunda gerçekçi bir şekilde algılanması ve bu alanda  duyarlık yaratılması  amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Özürlüler İdaresi  Başkanlığı, Türkiye İş  Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme  Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı,  yerel yönetimler ve diğer kamu  kurum ve kuruluşları tarafından geniş kapsamlı  bilinçlendirme  faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetlerde, sosyal tarafların   desteği alınacak ve yazılı ve görsel basın etkin bir şekilde  kullanılacaktır.
İlgili kurumlar ve yerel yönetimler tarafından özürlülerin vasıflarını   geliştirmek amacıyla uygulanan işgücü programlarının (mesleki  rehabilitasyon,  mesleki eğitim, beceri kazandırma, meslek edindirme,  korumalı istihdam vb.)  yürütülmesinde bölgesel ihtiyaçlar göz önünde  bulundurulacaktır. Bölgesel  ihtiyaçlar belirlenirken, il istihdam  politikasının oluşturulmasında etkinliği  bulunan “İl İstihdam  Kurulları”ndan yararlanılacaktır.
Ulusal ve uluslar arası fonların; özürlülerin mesleki eğitimi, mesleki   rehabilitasyonu ve istihdamını hedef alan alanlarda etkin ve verimli  bir  şekilde kullanılabilmesi amacıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığının  görüş ve  önerileri alınacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü personel   kontenjanlarını doldurmak için üzerlerine düşen sorumlulukları  gecikmeksizin  yerine getirecektir.
Özürlü memur istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları   uygun boş kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği  yaparak  gerekli kadroları temin edeceklerdir.
Bu doğrultuda, süresi içinde yapılacak sınavlarda tüm özür gruplarının   özellikleri göz önünde bulundurularak soruların hazırlanması ve   değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilmesi sağlanacaktır.   Özellikle işitme ve zihinsel özürlülerin özel durumları ile başarı   değerlendirme teknikleri esas alınarak sınav soruları ayrı ayrı   hazırlanacaktır.
Özürlülere yönelik devlet memurluğu ve işçilik sınavlarında, ihtiyaç   duyan özürlülerin refakatçi bulundurmasını sağlayacak önlemler  alınacaktır.
Ülkemizdeki özürlülerin önemli bir kısmı eğitim durumu itibarıyla   ilkokul mezunudur. İlkokul mezunu özürlülerin de memur olarak  istihdamlarının  sağlanabilmesi amacıyla sınav duyurularında gerekli  düzenlemeler yapılacaktır.
Devlet memuru olarak istihdam edilen özürlülerin 15 yıllık bir kamu   hizmeti sonrasında emekli olabildikleri hususu da göz önünde  bulundurularak,  ilgili mevzuatlarında özel hüküm bulunmayan kamu kurum  ve kuruluşları  alacakları özürlü memurların yaş sınırını bu durumu  dikkate alarak en üst  seviyede belirleyeceklerdir. (Bu  fıkra 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Özürlü memur istihdam etmek üzere sınav düzenleyen kamu kurum ve   kuruluşları sınava başvuran adaylardan iş talep formu ve sağlık kurulu   raporunun fotokopisi dışında başka hiçbir belge istemeyecek ve başvuru  ücreti  alınmayacaktır.
Özürlü memur ve işçi çalıştırmak zorunda olan kamu kurum ve   kuruluşları, çalışma yerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak   şekilde düzenleyecek, gerekli tedbirleri alacak ve özürlülerin  çalışmaları ile  ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri  temin edeceklerdir.
Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleriyle ilgili işlerde   çalıştırılmaları sağlanacaktır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya  ek  özür getirici işlerde çalıştırılmayacak ve sağlıkları için gerekli  tedbirler  alınacaktır.
Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel sektör ve   kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil edilmesi gereken idari para  cezalarının  tahsilinde yaşanan sorunların giderilmesi için Çalışma ve  Sosyal Güvenlik  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar  gerekli çalışmaları  yapacaklardır.
Özürlüler bağımsız çalışmaları yönünde teşvik edilecek, küçük ve orta   ölçekli sanayi işletmeleri kurabilmeleri ve rekabet güçlerini  yükseltebilmeleri  yönünde destekleneceklerdir. Özürlülerin kendi  işlerini kurmaları ve  işletebilmeleri için ilgili kamu kurum ve  kuruluşları (Özürlüler İdaresi  Başkanlığı, KOSGEB, BAĞ-KUR)  çalışmalarını ilgili meslek kuruluşları (TESK,  TOBB vb.) ile işbirliği  içerisinde yürütecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları 2005 Özürlülerin İstihdamı Yılında   özürlülerin de diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın her alanında var  olan,  çalışma hak ve sorumluluğu taşıyan, başkalarına bağımlı olmadan  yaşayabilen  bireyler olmaları ve toplumun da özürlüleri bu bakış  açısıyla değerlendirilmesi  amacıyla yoğun bir çaba içerisinde  olacaktır. Bu doğrultuda yürütülecek tüm  çalışmalarda özürlülere  yönelik faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri ile  işbirliği  içerisinde çalışılacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

One comment

  1. Arnold dedi ki:

    eco diyor ki:f6zel değil milli eğitime bağlı bağımsız bir okul.eğitim kalitesi ve eğitmenleri e7ok iyi ve e7ok dfczenli hie7 dfcşfcnmeden e7ocuğunuzu eamnet edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir