Gümrük Muafiyeti Tebliği

Tebliğler

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ          (SIRA NO: 1)

 

Resmi Gazete Tarihi : 6.07.2011 Resmi Gazete Sayısı : 27986

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından  serbest    dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest  dolaşıma sokulan    diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma  sokulan sermaye malları    ve diğer malzemeler, malul ve    sakatların  kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar    görenlere  gönderilen eşyanın    serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet  tanınacak haller ile bu    muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve  esasları düzenlemektedir.

 

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Tebliğ, 7/7/2010 tarihli 2010/659  sayılı    Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 29/9/2009 tarihli  2009/15481 sayılı    Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren “4458  sayılı Gümrük Kanununun    Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında  Karar”ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68,    80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111  ve 134 üncü maddelerine dayanılarak    hazırlanmıştır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM Malul ve Sakatların Kullanımına    Mahsus Eşya

Tanımlar

MADDE 26 -(1) Bu Bölümün uygulanmasında; ortopedik  özür ibaresi doğuştan veya    sonradan herhangi bir nedenle, iskelet,  kas ve sinir sistemindeki    bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini  çeşitli derecelerde kaybetmesi    nedeniyle alt ve üst ekstremite  sakatlıklarını    ifade eder.

 

Muafiyet koşulları

MADDE 27 -(1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci  fıkrası kapsamında muafen özel tertibatlı sakat aracını serbest dolaşıma     sokacak kişinin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının     bulunması gerekir.

 

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi  kapsamında    muafiyetten yararlanacak kişide el ve ayak fonksiyonlarını  tamamen yitirmiş    olması şartı aranır.

 

(3) Malul ve sakat kişi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet  ediyor ise,    yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak  nakletmesi gerekir.

 

(4) Malul ve sakat kişi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise,  aracın Türkiye    Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler  tarafından bağış yoluyla    gönderilmesi veya bedel karşılığı alınmış  olması gerekir.

 

Belgeler

MADDE    28 – (1) Kararın 104 üncü    maddesinin  ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; Fizik ve Rehabilitasyon     Merkezlerince onaylı, 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı    mükerrer  Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü,    Sınıflandırılması ve  Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında    Yönetmelik”  uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve adı    geçen  Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan sağlık kurulu raporu vermeye     yetkili sağlık kurumlarından alınmış heyet raporunun aslı,

a) Söz    konusu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin  ve durumuna göre    kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmiş olması  gerekir.

b) İlgili    kişi tarafından yurt dışında ikamet edildiği sırada  resmi bir hastaneden    alınan rapor ibraz ediliyorsa, raporun dış  temsilciliklerimizce onaylanmış    olması gerekir.

 

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamı kişiler    için; H sınıfı sürücü belgesi,

 

(3) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için;

a) Yurt    dışında ikamet eden malul ve sakatlar için; ikametin  nakledildiğine ilişkin    dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet  nakil belgesi ile yerleşim yeri    naklinden önce satın alınan taşıtın  mülkiyetinin kendisine ait olduğunu    gösteren mülkiyet belgesi,

 

b)    Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan malul ve sakata yurt dışından  bağış    yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren  mülkiyet    belgesi ile noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş  bağış belgesi,

 

c)    Aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın alınması  halinde    taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişiden  satın alınması    halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli  tercümesi,

 

(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kişiler için; özel    tertibata ilişkin fatura,

 

(5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası    kapsamı kişiler için; nüfus cüzdanı örneği,

 

(6) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi  kapsamında serbest    dolaşıma sokulacak araçların ithal talebinde  hukuki tasarruf ehliyetini    haiz olmayanlar için vasilik belgesi,

 

(7) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendi ve  ikinci fıkrası kapsamı kişilerin yerleşim yerinin Türkiye’de     bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 

(8) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendi ve  ikinci fıkrası kapsamı kişiler için;  yerleşim yerini Türkiye Gümrük  Bölgesine    kesin olarak nakleden kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi  dışında yerleşik    olduğunun ispatı için yurt dışı giriş-çıkış  kayıtları;

 

(9) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (b) bendi  kapsamında yapılan ithalatlarda, dış temsilciliklerimizce veya     noterlerce onaylanmış bağış belgesinin aslı.

 

(10) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (c) bendi  kapsamı aracın bağış yoluyla gelmesi halinde; aracın bağışlayana    ait  olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dış     temsilciliklerimizce düzenlenmiş bağış belgesi,

 

(11) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (c) bendi  kapsamı aracın bir bedel karşılığında gerçek kişiden satın    alınması  halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel    kişiden  satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli     tercümesi,

 

(12) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (c) bendi  kapsamı aracın Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından     getirilmesi halinde yetkiye ilişkin yazı.

 

Müracaat    şekli

MADDE    29 (1) Kararın 104 üncü  maddesinin    birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı motorlu kara nakil  vasıtaları için    aracı getiren kurum veya kuruluş tarafından 28 inci  maddenin on, onbir ve onikinci    fıkralarında,

 

(2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki özel  tertibatlı    sakat aracı için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce malul  ve sakat kişi,    vasisi veya kanuni temsilcisi tarafından 28 inci  maddenin birinci ve ikinci    fıkralarında belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte  Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne    müracaat  edilir.

 

Malul ve sakat kişiye ilişkin yapılacak tespitler

MADDE 30 – (1) Kararın    104 üncü maddesinin ikinci  fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma girişi    talebi Ankara Gümrük  ve Muhafaza Başmüdürü veya yetki vereceği Başmüdür    Yardımcısı  başkanlığında, Ankara Naklihane ve    Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü ile  İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,    Özürlüler İdaresi Başkanlığı  ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu    temsilcilerinden oluşan bir  komisyon tarafından değerlendirilerek karara    bağlanır.

 

(2) Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük    Müdürlüğünde  toplanan komisyon tarafından, sakat ve malul kişinin serbest    dolaşıma  sokmak istediği araçta ibraz edilen sağlık raporu ve kişinin    durumu  dikkate alınarak, malul ve sakatlığın gerektirdiği özel tertibat     belirlenir.

 

(3) Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kişi de anılan gümrükte    hazır bulunur.

 

(4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın  serbest dolaşıma    girişine ilişkin olumlu kararın Komisyon tarafından  oybirliği ile verilmesi    gerekir.

 

(5) Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz    İthalat  Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Belgesi”nde (Ek-4)  belirtilir. Kararın olumlu olması    halinde, karar belgesinin  geçerlilik süresi altı aydır.

 

Araca ilişkin şartlar

MADDE 31    – (1) Kararın 104 üncü    maddesinin  ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin     yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model  yılı    dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.

 

(2) Kararın    104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, sadece    otomatik vitesli olan aracın, Kararın 104  üncü maddesi kapsamında serbest    dolaşıma sokulması mümkün değildir.

 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde    belirtilen  araçların kayıt ve model yılının tespitinde, aracın gümrüğe    sunulduğu  tarihteki kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki     tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim  yılı    esas alınır.

 

Serbest    dolaşıma giriş  işlemleri

MADDE    32 – (1) Kararın 104 üncü    maddesinin  ikinci fıkrası kapsamı araç tertibatlandırılmışolarak giriş gümrük  idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde    aracın 1 no.lu  Taşıt Takip Programının “özürlü araç” seçeneğine    kaydettirilmesi  gerekir.

 

(2) Muafiyet kapsamı araç, komisyon karar belgesinin geçerlilik  süresi    içerisinde 28 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte  Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim     edilir.

 

(3) Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı  başkanlığında    iki muayene memurundan oluşan bir heyet tarafından  aracın söz konusu    Komisyon Karar Belgesine uygunluğunun tespit  işlemleri yapılarak uygun    bulunması halinde serbest dolaşıma girişine  izin verilir.

 

(4) Adı geçen gümrük idaresince, serbest dolaşıma    giriş işlemi  tamamlanan Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)     bendindeki özel tertibatlı araç için düzenlenecek trafik şahadetnamesine     Ek-3’de yer alan; ikinci fıkrasının (a) bendindeki özel tertibatlı  araç    için Ek-5’te yer alan; ikinci fıkrasının (b) bendindeki bizzat  sakat kişi    tarafından kullanılmayan araç için düzenlenecek trafik  şahadetnamesine    Ek-6’te yer alan şerh konularak ilgili trafik tescil  idaresine gönderilir.

 

(5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendinde  sayılan eşya, Kararın 9 no.lu ekindeki “Yolcu Beraberi Kişisel    Eşya  Listesi” kapsamında yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay     önce veya bir ay sonra getirilebilir.

 

DOKUZUNCU    BÖLÜM Ortak    Hükümler

 

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ    kapsamı eşyanın  karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat    olarak  gösterilmesi, kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacının     dışında kullanılması yasaktır. Söz konusu yasak,

a) İki, üç, dört ve    altıncı bölüm kapsamı eşya için bir yıl,

b) Yedinci bölüm    kapsamı özel tertibatlı araçlar için üç yıl

Olarak uygulanır.

 

(2) Beşinci bölüm kapsamı    kurtarma araçlarının beyannamenin tescil  tarihinden itibaren beş yıl    geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan  kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri    tahsil edilmeden satışı, hibesi  ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz    konusu araçların satışı  veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

 

(3) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı    aracın devredilmesi  veya satılması halinde aşağıda yer alan hususlar    dikkate alınır:

 

a) Yedinci bölüm kapsamı    gerçek kişilerin tekrar aynı muafiyetten  faydalanmak suretiyle bir özel    tertibatlı aracı serbest dolaşıma  sokmak istemeleri halinde; halen adlarına    kayıtlı olan özel  tertibatlı aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten    itibaren en az üç  yıl geçmiş olması ve satışı veya devrinin yapılmış olması    gerekir.

 

b) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında başka bir     malul ve sakat kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak  kişinin    sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane     ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir ve devralacak  kişinin    sakatlığına uygun tertibat değişikliği anılan gümrük  idaresinin gözetiminde    yapılır.

 

c) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aracın  gümrük    idaresinden izin alınmak suretiyle başka bir malul ve sakat  kişiye devri    veya satışı halinde, Kararın 107 nci maddesinin     dördüncü fıkrasının

(b) bendinde yer alan süre, aracı devralan kişi     açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden başlar. 10  yıllık    sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaşıma girdiği  tarih esas    alınır.

 

ç) Özel tertibatlı    aracın Kararın 107 nci maddesinin beşinci     fıkrasına istinaden üç yıllık süreyi doldurup, beş yıllık süreyi     doldurmadan satılması halinde, araca ilişkin özel tüketim vergisi, 4760     sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir.

 

d) Malul ve sakat kişinin    vefatı halinde;

i) araç muafiyetten    yararlanan başka bir malul ve sakat kişiye devredilebilir,

ii) varis tarafından    kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir.

 

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendi    hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eşyanın ölüm, cebr-i icra veya hacze  konu olması durumunda, eşyaya    ait gümrük vergileri eşyayı devralan  kişiden tahsil edilir.

 

(5) İzin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve  kuruluşlara    bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat  olarak gösterilen,    kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı  dışında kullanılan    eşyanın gümrük vergileri Gümrük Kanununun 181 ila  194 üncü maddelerindeki    esaslara göre tahsil olunur ve gerekmesi  halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu,    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  ve varsa diğer kanun hükümlerine göre işlem    yapılır.

 

(6) Bu Tebliğ    hükümlerine göre yapılacak serbest dolaşıma giriş  işlemlerinde ilgili    gümrük müdürlüğüne ibraz edilen belgelerde  tereddüde düşülmesi halinde;    idari soruşturmayı gerektiren durumlar  hariç, ilgililer hakkında cezai    takibatta bulunulmasını teminen  ilgili gümrük    müdürlükleri tarafından en yakın yetkili Cumhuriyet  Başsavcılığına suç    duyurusunda bulunulur.

 

Yetki

MADDE 40(1) Bu Tebliğde yer almayan hususları    inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41- (1) 20/2/2000    tarihli ve 23970 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Şahsi Mahiyette    Eşyanın Bedelsiz  İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No:1),    18/2/2000  tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel     Tebliği (Muafiyetler Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı    Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:2), 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı  Resmi    Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri  No:3) ve    20/2/2000 tarihli ve 23970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Gümrük Genel    Tebliği (Muafiyetler Seri No:4), 2/3/2000 tarihli ve  23981 sayılı Resmi    Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yolcu  İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Seri No: 1) ile    bunların ek ve  tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ    yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının    bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK -1

TAAHHÜTNAME

Gümrük Müsteşarlığınca eşim  …………………………………..adına    verilen bedelsiz ithal  izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe    bedelsiz  ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.  …./…./20..

 

Adı ve      Soyadı

İmza

 

 

 

EK -2

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMİ    TAMAMLANAN MOTORLU VEYA MOTORSUZ ÖZEL NAKİL VASITALARI İÇİN GÜMRÜK İDARESİNCE    KONULACAK ŞERH

 

Bu nakil vasıtasının bir yıl boyunca    bedelli veya bedelsiz olarak;  ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi,    kiralanması, devri,  satışı veya muafiyet amacı dışında kullanılması    yasaktır.

 

 

EK -3

 

ÖZEL TERTİBATLI ARACIN/KURTARMA ARACININ TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE    KONULACAK ŞERH

 

Bu özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının serbest dolaşıma sokan     kurum, kuruluş, vakıf, dernek tarafından kullanılması zorunlu olup bir  başkasının    kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Özel tertibatlı  aracın/kurtarma    aracının Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat     Gümrük Müdürlüğünden izin alınmadan muafiyetten faydalanmayan kişi,  kurum    ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç  verilmesi, teminat    olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi,  satılması veya muafiyet    amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

EK -4

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Belge aslını elden aldım …/…/…..

Gümrük    Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Naklihane ve Bedelsiz    İthalat Gümrük Müdürlüğü

 

MALUL VE SAKAT ARAÇLARINA İLİŞKİN KOMİSYON KARAR    BELGESİ

 

KOMİSYONA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN KİŞİNİN DURUMU

 

TOPLANTI DURUMU
ADI VE SOYADI : GÖRÜŞME SIRA NO   :
ADRESİ                : GÖRÜŞME TARİHİ      :   …/…/…..

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN    167/12-A MADDESİ GEREĞİNCE VE GÜMRÜK  MUAFİYETİ TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN    BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU MUAFİYET  UYGULANMASINA DAİR KOMİSYON    KARARIDIR.

BU BELGE 6 (ALTI) AY GEÇERLİDİR.

07.10.2009 TARİHLİ,    2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ  104. MADDESİ GEREĞİNCE GÜMRÜK    İDARESİNE SUNULDUĞU TARİH İTİBARİYLE  KAYIT VE MODEL YILI DAHİL    ÜÇ YILDAN ESKİ, MOTOR HACMİ 1600/2500    CC’DEN BÜYÜK ARAÇ İTHALİ YAPILAMAZ.

 

SÖZ KONUSU BELGEYE İSTİNADEN MUAFEN İTHAL EDİLECEK    ÖZEL  TERTİBATLI SAKAT ARACININ ÖZÜRLÜ ARACI OLARAK GETİRİLDİĞİNİN GİRİŞ     GÜMRÜK İDARESİNDE MUAYENE MEMURU KAŞESİ VURULMAK SURETİYLE MUTLAK  SURETTE    BELGELENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

KOMİTE ÜYELERİNİN KARAR SONUCU
ADI SOYADI: İMZA
ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA  BAŞMÜDÜR/BAŞMÜDÜR      YRD.  

Başmüdür/Başmüdür Yrd

 

GÜMRÜK MÜDÜRÜ

 

Gümrük Müdürü

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

KOMİTE ÜYELERİ TARAFINDAN OYBİRLİĞİ İLE KABUL      EDİLMİŞTİR
 

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI

Başmüdür/Başmüdür      Yardımcısı

BAŞKAN

 

TÜRKİYE SAKATLAR FEDERASYONU

 

EK -5

 

SAKAT KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN    OTOMOBİLE İLİŞKİN TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

 

Bu özel tertibatlı aracın, araç sahibi    malul ve sakat kişi  tarafından kullanılması zorunlu olup, Ankara Naklihane ve Bedelsiz  İthalat Gümrük Müdürlüğünden izin    alınmaksızın muafiyetten  faydalanamayan kişi, kurum ve    kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız  olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak    gösterilmesi, kiralanması,  devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı    dışında kullanılması  yasaktır.

 

EK-6

 

BİZZAT SAKAT KİŞİ TARAFINDAN KULLANILAMAYAN ARACA İLİŞKİN TRAFİK    ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

 

Bizzat sakat kişi tarafından    kullanılmayan söz konusu özel  tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat    kişinin üçüncü dereceye  kadar kan ve sıhri    hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi  tarafından iş akdine bağlı olarak    istihdam edilen bir sürücü  tarafından kullanılması zorunludur. Bu araç    sadece özürlü  ……………………………………………. adlı kişinin taşınması amacına yönelik olup başka     amaçlarla kullanılması, aracın Ankara Naklihane    ve Bedelsiz İthalat  Gümrük Müdürlüğünün izni olmaksızın muafiyetten    faydalanamayan kişi,  kurum ve kuruluşlara karşılıklı veya karşılıksız    olarak; ödünç  verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması,    devredilmesi,  satılması veya muafiyet amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

 

EK -7

EŞYA LİSTESİ

 

VASITA İLE İLGİLİ BİLGİLER GELEN YÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kamyon ise Ülkesi, Plakası; Gemi ise Adı ve Acentesi; Uçak ise Sefer Sayısı EŞYANIN
Cins ve nevi Adedi Ağırlığı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir