Katma Değer Vergisi Tebliği

Tebliğler

KATMA DEĞER  VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ  NO:  110

Resmi Gazete Tarihi: 11.7.2008 Resmi  Gazete Sayısı: 26933

 

3065 sayılı Katma  Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin  olarak aşağıdaki düzenleme ve  açıklamaların yapılmasına gerek  duyulmuştur.
4.  ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 4.1. 5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile KDV  Kanununun 17 nci  maddesinin (4) numaralı fıkrasına, 7/7/2005 tarihinden  geçerli olmak üzere  eklenen (s) bendi uyarınca, özürlülerin  eğitimleri, meslekleri, günlük  yaşamları için özel olarak üretilmiş her  türlü araç-gereç ve bilgisayar  programlarının teslimi KDV’den  müstesnadır.
Buna göre, münhasıran  özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük  yaşamlarında kullanmaları için özel  olarak üretilmiş her türlü  araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları  baston, yazı  makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları   tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel  bilgisayar  programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek  otomobili ve diğer  nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç”  kapsamında  değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
4.2. 5766 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (ç) bendi  ile KDV  Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “… 15 inci  maddeleri …”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 17 nci maddesinin (4)  numaralı  fıkrasının (s) bendi”  ibaresi  eklenmiştir.
Bu düzenleme ile KDV  Kanununun (17/4-s) maddesi kapsamındaki işlemler  dolayısıyla yüklenilen  vergilerin indirim ve iadesine imkân  tanınmıştır.
Buna göre, istisna  kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen  vergiler mükellefler tarafından  indirim konusu yapılacak, indirim  yoluyla telafi edilememeleri halinde iade  konusu yapılabilecektir. Bu  istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden  kaynaklanan KDV iade  talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için  belirlenen  usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
İade talebi bir  dilekçe ile yapılacak ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.
– istisna  kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya bunların dökümünü gösteren  liste,
– iade talep edilen  döneme ait indirilecek KDV listesi,
– istisna  kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergilerin tutarına ilişkin hesaplamaları  gösteren tablo.
4.3. KDV Kanununa 5766 sayılı Kanunun 12 nci  maddesinin (d) bendi  ile eklenen geçici 25 inci maddesinde, “Bu  maddenin yürürlük tarihinden  önce Kanunun 17 nci maddesinin (4)  numaralı fıkrasının (s) bendinde düzenlenen  istisnadan vazgeçen  mükelleflerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen ayın  sonuna kadar  istisnadan vazgeçme taleplerini geri almaları halinde, 18 inci   maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hüküm  uygulanmaz.  Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları  belirlemeye Maliye Bakanlığı  yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm uyarınca,  daha önce kısmi istisna niteliği taşıdığı için KDV  Kanununun 18 inci maddesi  uyarınca istisnadan vazgeçen mükellefler, üç  yıl mükellefiyette kalma şartı  aranmaksızın 31/7/2008 tarihine kadar  bağlı bulundukları vergi dairesine  müracaat ederek bu taleplerinden  vazgeçebileceklerdir.

One comment

  1. şaban çakır dedi ki:

    Sayın Fatma ÖZKAN ;

    Ortapedik engelliyim atıcılık sporu ile uğraşmakyatım. ama malesefki ekipman tedarik konusunda sıkıntı yaşamaktayım konu ile ilgili tedarikleri nasıl yaparım nerelere başvurmam gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir