ÖTV Tebliği

Tebliğler

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:7)
Resmi Gazete Tarihi : 05/08/2004               Resmi Gazete Sayısı : 25544

 

1. MALUL VE ENGELLİLERİN KULLANILMAMIŞ ARAÇ ALIMINDA İSTİSNA  UYGULAMASI
16/7/2004 tarih ve 5228 sayılı  Kanunun 21 inci maddesiyle, 4760  sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci  maddesinin (2) numaralı  bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1 Seri No.lu ÖTV  Genel Tebliğinin  (7.2.1.) bölümü, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.
7.2.1. Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnası
Kanunun 7 nci maddesinin 5228  sayılı Kanunla değişik 2 numaralı  fıkrası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve  tescile tabi mallardan 87.03  (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç),  87.04 (motor  silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G .T.İ.P.   numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan  malul  ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun  hareket ettirici  özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından  beş yılda bir defaya  mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna  edilmiştir.
7.2.1.1. Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve  Engelliler Adına Kayıtlı Araçlarda İstisna Uygulaması
(II) sayılı listedeki kayıt ve  tescile tabi araçlardan 87.03 (motor  silindir hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç),  87.04 (motor silindir hacmi  2800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife  pozisyonlarında yer  alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan  malul ve  engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk   iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, sakatlık  derecesi  % 90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ait taşıtın  özel tertibatlı  olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık dereceleri,  Özürlülere Verilecek Sağlık  Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle  belirlenen esaslara göre tespit  edilecektir. (Değişik: R.G. 8/7/2008-26930) Söz  konusu Yönetmeliğe göre  sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla  olduğuna dair yetkili sağlık  kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu  raporunun aslı veya noter onaylı örneği,  araçların ilk iktisabının  yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından  vergi dairesine  verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenecek ve  beyannamede ÖTV  hesaplanmayacaktır.Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve  ekleri  incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme   Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.
7.2.1.2. Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak  Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması
(II) sayılı listedeki kayıt ve  tescile tabi araçlardan 87.03 (motor  silindir hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç),  87.04 (motor silindir hacmi  2800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife  pozisyonlarında yer  alanların, bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun  hareket ettirici  özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk  iktisabı  ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna   uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından  verilecek ÖTV  beyannamesine;
– Alıcının maluliyeti veya  sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan  araçları kullanabileceğine dair  Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu  Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri  uyarınca yetkili sağlık  kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu (Ek  ibare: R.G. 8/7/2008-26930) aslı veya noter onaylı örneği,
– Aracın sakatlığa uygun olarak  tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
– Alıcının “H” sınıfı sürücü  belgesinin fotokopisi,
eklenecek ve beyannamede ÖTV  hesaplanmayacaktır.
Vergi dairesince kabul edilen  beyanname ve ekleri incelenerek, araçta  yapılan özel tertibatın raporda yazılı  sakatlığa uygun hareket  ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu  tespit üzerine  tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme  Belgesi”  düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.
7.2.1.3. İstisnadan Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan  Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması (Ek: R.G.  8/7/2008-26930)
5766 sayılı Kanunun 19 uncu  maddesinin (c) bendi ile Özel Tüketim  Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendine eklenen (c) alt  bendi hükmüyle, 87.03 (motor silindir hacmi  1600 cm3’ü aşanlar hariç),  87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm3’ü aşanlar  hariç) ve 87.11 G.T.İ.P.   numaralarında yer alanların, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı  bendinin (a)  ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler  tarafından ilk  iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya  kaza sonucu kullanılamaz  hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında,  bu G.T.İ.P. numaralarında yer  alan malları hurdaya çıkaran malûl ve  engelliler tarafından yeni bir aracın ilk  iktisabı ÖTV’den istisna  edilmiştir. Bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen  malûl ve  engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla   ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu   kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile “hurdaya   çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı  veya  noter onaylı örneğini de ibraz etmeleri şartıyla, durumlarına göre  7.2.1.1.  veya 7.2.1.2. bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem  yapılarak, ilk  iktisabını yapacakları yeni  araçlar için ÖTV istisnası  uygulanacaktır.
7.2.1.4. Ortak Hususlar (Değişik:  R.G. 8/7/2008-26930)
Yukarıda belirlenen usul ve  esaslara göre ilk iktisabında ÖTV  istisnası uygulanan araçlar için istisnadan  yararlanan kişi (veya  kişiler) adına düzenlenecek faturalarda ÖTV  gösterilmeyecektir. Bu  araçların kayıt ve tescilini yapanların, araç sahibinin  faturada ve  “ÖTV Ödeme Belgesi”nde alıcı olarak gösterilen kişi (veya  kişiler)  olduğunu tespit etmeleri gerekmektedir.
Mükellefler, bu kapsamda  istisna uygulanan işleminin bulunduğu aylar  için 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği  ekinde örneği bulunan (EK:1) forma  uygun olarak düzenleyecekleri listeleri,  takip eden ayın onbeşinci günü  akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (0  312) 415 28 21, 415 28  22 telefaks numaralarına göndereceklerdir. İstisnadan  yararlananların,  daha önce de bu istisnadan yararlandığı aracı ilk iktisap  tarihinden  itibaren 5 yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza  sonucu  kullanılamaz hale geldiği için hurdaya ayırmış olması halinde, söz   konusu form düzenlenirken “Taşıta İlişkin Bilgiler” bölümünün ilk   satırına yeni iktisap edilen araca ait bilgiler, bir alt satıra ise  hurdaya  ayrılan araç bilgileri yazılacaktır. Hurdaya ayrılan araca ait  bilgilerin  yazılacağı alt satırdaki “KDV Hariç Satış Bedeli” kutusuna,  hurdaya  ayrılan aracın trafikten çekilme işleminin yapıldığı tarih  yazılacaktır. Vergi  dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklar  tarafından aylık olarak  Başkanlığımıza gönderilen listeler de bu  şekilde düzenlenecektir.
Malul ve engellilerin yurt  dışından ithal edeceği taşıt araçları için  de bu belgelerin gümrük idaresine  ibrazı üzerine istisna  uygulanacaktır. İstisna kapsamında taşıt aracı ithal edenlerin  kimlik  bilgileri (adı, soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi),   sakatlığa dair raporun verildiği hastane, tarihi, sayısı, sakatlık türü  ve  derecesi ile ithal edilen taşıt aracının özelliklerini (G.T.İ.P.  numarası,  cinsi, modeli, markası, tipi, motor silindir hacmi) gösteren  listeler gümrük  idarelerince aylık olarak hazırlanarak, takip eden ayın  onbeşinci günü akşamına  kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (0 312) 415  28 21, 415 28 22 telefaks  numaralarına gönderilecektir. İthal ettiği  araç için istisnadan  yararlananların, daha önce bu istisnadan  yararlandığı aracı ilk iktisap  tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden  deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza  sonucu kullanılamaz hale geldiği  için hurdaya ayırmış olması halinde, hurdaya  ayrılan araç bilgileri  ile hurdaya ayırma işleminin gerçekleştiği tarih de  listeye  yazılacaktır.
Öte yandan bu şekilde istisna  kapsamında iktisap edilen araçların  istisnadan yararlananlar dışındakilere  satışında, bu Tebliğin (15.2.)  bölümündeki açıklamalar çerçevesinde vergileme  yapılacaktır.
2.  TAŞIT ARAÇLARINDA UYGULANACAK VERGİ ORANLARI 5228 sayılı Kanunun 25 inci  maddesiyle, bu Kanunun yayımı tarihini  izleyen üçüncü gün olan 3/8/2004  tarihinden itibaren ÖTV Kanununa ekli  (II) sayılı listenin 87.03 G .T.İ.P.  numarasındaki araçlarda vergi  oranları; silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenlerde  % 30, 1600 cm³’ü  geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenlerde % 52, 2000 cm³’ü  geçenlerde de %  75 olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan aynı maddeyle, (II)  sayılı listedeki 87.04 G  .T.İ.P.  numarasında yer alan kayıt ve tescile tabi araçların vergi oranları da   farklılaştırılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre 87.04 G .T.İ.P. numaralı   eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan azami yüklü kütlesi 4700  kilogramı  geçenler ile azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmemekle  birlikte, sürücü  sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası  dışında yanda pencereleri  olmayan araçların % 4 olan vergi oranı  değişmemiştir.
Azami yüklü kütlesi 4700  kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka  oturma yeri veya sürücü sırası  dışında yanda pencereleri olan araçların  vergi oranları;
– Kapalı kasalı olup silindir  hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenlerde % 10,  3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü  geçmeyenlerde % 52, 4000 cm³’ü  geçenlerde % 75,
– Açık kasalı veya kasasız  (çıplak şasi) olup silindir hacmi 3200  cm³’ü geçmeyenlerde % 4, 3200 cm³’ü  geçen fakat 4000 cm³’ü  geçmeyenlerde % 52, 4000 cm³’ü geçenlerde % 75,
olarak belirlenmiştir.
3. 87.04 TARİFE POZİSYONUNDAKİLERE DÖNÜŞTÜRÜLEN ARAÇLAR İÇİN  ÖTV TARHİYATI
5228 sayılı Kanunun 23 üncü  maddesiyle, Kanunun yayımını izleyen  üçüncü gün yürürlüğe girmek üzere ÖTV  Kanununun 15/2-b maddesi  değiştirilmiştir. Bu nedenle 1 Seri No.lu ÖTV Genel  Tebliğin (15.3.)  bölümüne aşağıdaki ikinci paragraf eklenmiştir.
“Öte yandan 5228 sayılı Kanunun  Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi  izleyen üçüncü gün olan 3/8/2004 tarihinden  itibaren, Kanuna ekli (II)  sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların ilk  iktisap tarihinden  itibaren beş yıl içinde 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç)  tarife  pozisyonunda yer alan mallara dönüştürülmesi halinde de, daha önce   ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki  matrah esas  alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi  yapılandan,  değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mal  için geçerli olan oran  üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacaktır. Örneğin  87.04 tarife pozisyonundaki  “Diğerleri” grubunda yer alan; azami yüklü  kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip,  sürücü sırasından başka oturma yeri  veya sürücü sırası dışında yanda  pencereleri bulunan açık kasalı ve  motor silindir hacmi 3200 cm³’ün altında  olan bir aracın ilk iktisap  tarihinden itibaren beş yıl içinde kapalı kasalı  araca dönüştürülmesi  halinde, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, dönüşüm  tarihinde bu araçlar  için geçerli olan orana göre ÖTV hesaplanacak ve ilk  iktisapta ödenen  vergi mahsup edilmek suretiyle değişiklik uyarınca adına kayıt  ve  tescil işlemi yapılandan tahsil edilecektir.”
Tebliğ olunur.

3 comments

  1. Masashi dedi ki:

    Merhaba ,1987 MODEL 324d aracım var, arae7 hararet yaptığından dolayı taşlattım ve terkar taktık ancak şu anda e7ok sesli e7alışıyor ve silindir kapağını değiştirmek istiyorum.Temiz e7ıkma veya sıfır kapak temini hususunda yardımcı olabilirmisiniz.Stoklarınızda mevcutta varmıdır.? ve fiyatı ne kadardır.? siparişten sonra ne zaman gf6nderebilirsiniz..Teşekkfcrler.

  2. engelli dedi ki:

    merhaba özürlü araç alımında motor cc sınırlamasını tam anlayamadım 1800 mü 2600 mü acaba

  3. kutlay dedi ki:

    yüzde 59 engelli raporum var acaba engelli plaka araç alabişliyormuyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir