Özel Tüketim Vergisi 2010/3

Sirkülerler

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı
ÖZEL  TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 12
Tarih: 30/04/2010            Sayı:  ÖTV-2/2010-3

1. Konu: 4760 sayılı Özel Tüketim  Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı  yapılacak araçlarda ÖTV  istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak  iktisabı yapılan  araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin  giderilmesine  ilişkin açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Konuyla İlgili Yasal Hüküm ve  Düzenlemeler: ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin  2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli  (II) sayılı listede yer alan kayıt ve  tescile tâbi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi  1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04  (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar  hariç) ve 87.11 G.T.İ.P.   numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan  malûl  ve engelliler tarafından,
b) 87.03 (motor silindir hacmi  1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04  (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar  hariç) ve 87.11 G.T.İ.P.   numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun  hareket  ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c) 87.03 (motor silindir hacmi  1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04  (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç)  ve 87.11 G.T.İ.P.   numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde  belirtilen  malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra  deprem, heyelan, sel,  yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi  nedeniyle hurdaya  çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan  malları hurdaya çıkaran  malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir  defaya mahsus olmak üzere ilk  iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak 1 Seri  No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel  Tebliğinin 7 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi  Genel Tebliği ile değişik  (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre,  yukarıda sözü edilen  araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan  malul ve  engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için,   bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat   yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın  ilk  iktisabını yapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha  fazla  olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık  kurulu raporu aslı  veya noter onaylı örneğini, araçların ilk  iktisabının yapılacağı motorlu araç  ticareti yapanlar tarafından vergi  dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV  beyannamesine eklenmesi yeterlidir.
Sakatlık derecesi % 90’ın  altında olanların ise söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için:
– Özürlülere Verilecek Sağlık  Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik  hükümleri uyarınca yetkili sağlık  kuruluşundan alınan sağlık kurulu  raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,
– Aracın sakatlığa uygun olarak  tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,
– H sınıfı sürücü belgesinin  fotokopisinin,mükellef tarafından  verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine  eklenmesi gerekmektedir.
Kanunun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendinin (a) ve (b) alt  bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler  tarafından ilk iktisabından  sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu  kullanılamaz hale  gelmesi nedeniyle maddede sayılan G.T.İ.P. numaralarında yer  alan  araçların hurdaya çıkarılmasında, hurdaya çıkaran malûl ve engelliler   tarafından yeni bir aracın ilk iktisabında bu istisnadan yararlanması  için, bu  şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin  istisnadan  yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu  aracın deprem,  heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale  geldiğini tevsik eden  ekspertiz raporu ile “hurdaya çıkarılmıştır”  damgası vurularak kayıt  konulan tescil belgesinin aslı veya noter  onaylı örneğinin araçların ilk  iktisabının yapılacağı motorlu araç  ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine  verilecek 2A numaralı ÖTV  beyannamesine eklenmesi yeterlidir.
Öte yandan Özel Tüketim Vergisi  Kanununun 5766 sayılı Kanun ile  değişik 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a)  bendine göre, (II)  sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk  iktisabında  istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan   yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas   alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili  tarihinde  geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun  7 nci maddesinin  2 numaralı bendi çerçevesinde istisnadan  yararlananlar tarafından, bu  istisnadan yararlanılarak iktisap edilen  kayıt ve tescile tabi araçların 5  yıldan fazla kullanılarak elden  çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı  hüküm altına  alınmıştır.
3. Uygulama  Esasları: Yukarıda belirtilen hükümlere  göre, ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendinde sayılan araçların,  malul ve engelliler tarafından ilk  iktisabında ÖTV istisnası uygulamasında aşağıdaki  şekilde işlem  yapılacaktır.
a)       Sakatlık Dereceleri Sakatlık derecesi % 90’ın  üzerinde olanlar için başka bir şart  aranmaksızın, altında olanlar için ise  “H” sınıfı sürücü belgesini haiz  olunması ve araçta sakatlığına uygun  hareket ettirici özel tertibat yaptırılması  şartıyla istisna  uygulanacaktır. Sakatlık derecesi % 90’ın altında  olanlarda, bu şartları haiz  olmak koşuluyla sakatlık derecesinin önemi  bulunmamaktadır.

 

b)       Hareket Ettirici Tertibatın Kapsamı Kanunun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendinin (b) alt bendi  uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak  debriyaj, fren ve gaz  pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel  tertibat  yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin  sakatlığıyla  uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi %  90’ın  altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda   sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın  kullanabilecek  olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat  sayılmayan (direksiyona  topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki  silecek kolu, sinyal, cam silecek  kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam  su fıskiyesi, korna ve kontak gibi  düzeneklerin diğer tarafa alınması  veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.)  tadilat yapılmak suretiyle  kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz  konusu istisnadan  yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
c)       Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması Otomatik vitesli araçlar, başka  bir tadilat olmaksızın özel  tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir.  Buna göre otomatik  vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda  sakatlığa  uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat   sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu  şekilde  otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk  iktisabında  istisnadan yararlanabilecektir.
Anılan yasa hükmünün  engellilerin sakatlıklarına göre ayrım  yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz  konusu olmayacağından, sol alt  ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı  olanlar için otomatik  vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması  gerekmektedir.  Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede  sakatlığı  bulunan malul ve engellilerin “H” sınıfı sürücü belgesi olması  halinde,  başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli   araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları  mümkün  bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90’ın altında  olup, sadece sol  alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler  için verilecek (2A)  numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun  olarak tadil edildiğine dair  teknik belge yerine aracın otomatik  vitesli olduğuna dair “uygunluk  belgesi” nin aslı veya noter onaylı  örneği eklenecektir.
d)       İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışı Kanunun 15 inci maddesinin 2  nci fıkrasının (a) bendine göre ilk  iktisabında ÖTV istisnası uygulanan  araçların istisnadan yararlananlar  dışındaki üçüncü şahıslar tarafından (bağış,  hibe veya satış şeklinde)  iktisabında, adına kayıt ve tescil işlemi yapılan  alıcı tarafından,  araçların istisnadan yararlandığı ilk iktisabındaki matrah  esas alınmak  suretiyle, söz konusu aracı iktisap edenin kayıt ve tescil  ettireceği  tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilmesi gerekmektedir. İstisnadan   yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın ilk iktisap tarihinden  itibaren 5  yıl geçmeden satılması sırasında Kanunun 15 inci maddesinin 2  nci fıkrasının  (a) bendi uyarınca ÖTV ödenmiş olması, bu süre içinde  ilk iktisabı yapılacak  diğer bir araç için istisnadan yararlanmayı  sağlamamaktadır. Ayrıca, istisnadan  yararlanılarak iktisap edilen  aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçtikten  sonra, istisnadan  yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi   kapsamında iktisap edeceği bir başka araç için de ÖTV istisnası  uygulanması  mümkün olup, bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için  eldeki aracın  satılmasına gerek bulunmamaktadır.
e)       Sağlık Kurulu Raporlarının Tarihi Kanunun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendindeki istisnadan yararlanmak  için, 29/6/2006 tarihli ve  2006/10660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının  Resmi Gazetede yayımlandığı  16/7/2006 tarihinden önce alınmış olan  raporların, söz konusu Kararname eki  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması  ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu  Raporları Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yenileneceğine  dair ÖTV mevzuatında herhangi  bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu  tarihten önce usulüne uygun  olarak düzenlenmiş olan sağlık kurulu raporları da  ÖTV istisnası  uygulamasında geçerli bulunmaktadır.
f)        Veraset Yoluyla Sadece İstisnadan Yararlanılan Aracın İntikal Etmesi Muristen mirasçılara sadece bir  aracın intikal etmiş olması, bundan  başka mirasçılara intikal etmiş başka bir  mal bulunmaması halinde,  aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya  devredilmesinin, devralan  mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık  gelen kısmı hariç  olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak  değerlendirilmesi mümkün  bulunmamaktadır. Bu işlemin, bir ivaz karşılığında  yapılmasının satım,  ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak  değerlendirilmesi  gerekmektedir. Bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen  devir  işleminde Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi   kapsamında ÖTV uygulanması gerekecektir. Ancak muristen mirasçılara  intikal  etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması  halinde, diğer  mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren  belgenin ibrazı  şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine  feragat edilen mirasçıya  intikalinin, “veraset yoluyla intikal” olarak  değerlendirilmesi  mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan  yararlanılan aracın bu şekilde  varise intikali ve murisin istisnadan  yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık  sürenin bitimine kadar varis  adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında  da ÖTV  uygulanmayacaktır.
g)       İstisnadan Yararlanılan Aracın Hurdaya Ayrılması Kanunun 7 nci maddesinin 2  numaralı bendi kapsamında düzenlenen  istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı  yapılan araçları, 5766 sayılı  Kanunun 19/c maddesinin yürürlüğe girdiği  1/7/2008 tarihinden önce veya  sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza  sonucu hurdaya çıkaran  malul ve engelliler, istisnadan yararlanılan aracın ilk  iktisabından  itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi, 1/7/2008 tarihinden itibaren  yeni  bir aracı iktisap etmeleri halinde ÖTV istisnasından   yararlanabileceklerdir.
Duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir