Tag Archive for Engelli Hakları

Avrupa’daki Özürlülük İstatistik Çalışmaları TAIEX Çalıştayı İle Ankara’da Yapıldı

 • Engelli hakları ve Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanmasında özellikle veri toplama ve istatistik konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin deneyim ve politikaları Ankara’da düzenlenen bir çalıştayla paylaşıldı.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğinde gerçekleşen “Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Uygulanması ve İzlenmesi: Avrupa Birliği Ülkelerinde Özürlülük Konusunda Veri Toplama ve İstatistik ile İlgili Çalışmalar-TAIEX Çalıştayı” 5 Ekim 2012 tarihinde Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 31. Maddesi Sözleşme’nin etkili bir biçimde uygulanmasında veri toplama ve istatistiki bilgilerin önem arz ettiğini vurgulamaktadır. TAIEX Çalıştayı ile Sözleşme’nin uygulanmasında önem arz eden veri toplama ve istatistiki bilgilerin mevcut politika araçları, yasal yapılar ve uygulamalar yoluyla Avrupa Birliği üye ülkelerinde nasıl yürütüldüğü, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üye ülkelerden engellilik alanındaki uzmanlarca paylaşıldı.

  Kürsü Başkanlığını Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayın Dr. Aylin Çiftçi’nin yürüttüğü Çalıştay’ın açılış konuşmasında Sayın Çiftçi, ülkemizde özürlülük konusunda eğitim ve sağlık gibi farklı alanlardaki verilerin şimdiye kadar söz konusu alanlarda yetkili olan kamu kuruluşlarınca sağlandığını, ancak yeni dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak tüm kurumlardaki verilerin toplanacağı bir sistemin altyapısı için TÜBİTAK ile bir protokol yaptıklarını ve tüm verilerin tek elde toplanması için girişimlerin başlatıldığını ifade etti. Yeni dönemde toplanacak verilerin değerlendirilmesinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak kendilerine büyük görev düştüğünü belirten Sayın Çiftçi, bu anlamda Avrupa’daki deneyimlerden edinecekleri bilgilerin çok önemli olduğunu kaydederek, Avrupa ülkelerinden gelerek tecrübelerini aktarmak üzere Çalıştay’a katılan tüm uzmanlara teşekkür etti.

  Çalıştay’ın açılışında ayrıca TBMM 22. Dönem Milletvekili ve Beyazay Derneği Başkanı Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva’da bir konuşma yaptı. Sayın Ayva konuşmasında, özürlülük alanındaki verilerin özürlülerin hayat standardının belirlenmesindeki önemine dikkat çekerek, ulaşılabilir verilerle sağlanan istatistiklerin özürlülerin yaşam kalitesi ve standardının yükselmesini sağlayacağını vurguladı.

  Açılış konuşmalarının ardından başlayan Çalıştay’ın ilk bölümünde;

  Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nden Sayın Cristina Paducea; Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) hakkında;
  İsveç Paraplejik Araştırma Enstitüsü Özürlülük Politikası Birimi’nden Sayın Jerome Bickenbach; Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 31. Maddesi’nde bahsi geçen ve Sözleşme’nin etkili bir biçimde uygulanmasında önem arz eden özürlülük konusu özelinde veri toplama ve istatistiğin nasıl olması gerektiği hakkında sunumlarda bulundular.

Verilen aranın ardından devam eden Çalıştay’ın ikinci bölümünde;

 • Avrupa Özürlülük Forumu Müdür Yardımcısı Sayın Javier Güemes; engellilik alanındaki istatistiklerde insan hakları yaklaşımı hakkında;
  İngiltere Engelli İşleri Kurumu’ndan Sayın Ian Dale; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki İngiltere deneyimleri hakkında,
  İsveç Engellilik Politikası Koordinasyon Ajansı’ndan (HANDISAM) Sayın Arvid Linden; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki İsveç deneyimleri hakkında bilgiler verdiler .Öğle arasını takiben başlayan Çalıştay’ın üçüncü bölümünde;
  Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan Sayın Reiner Schwarzbach; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki Almanya deneyimleri ile açık bilgi kaynakları ve temsili araştırma ihtiyacı hakkında,
  Fransa Sosyal İşler Bakanlığı Sosyal Uyum Genel Müdürlüğü’nden Sayın Alexis Rinckenbach; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki Fransa deneyimleri hakkında,
  İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nden Sayın Dr. Alessandra Battisti; özürlülük alanında veri toplama ve istatistik konusundaki İtalya deneyimleri hakkında,
  Avrupa Komisyonu Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) Sayın Lucian Agafitei; Avrupa Komisyonu’nca engellilik alanında yürütülen istatistiki çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi .
 • Ülkemizden çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinden çok sayıda uzman, akademisyen ve temsilcinin katıldığı Çalıştay ile engellilik alanında veri toplama ve istatistik konusunda ülkemizdeki politikalara Avrupa’daki deneyimler ve uzman destekleri ile büyük katkı sağlanmış oldu.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

BM Engelli Hakları Sözleşmesi
Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren sözleşmenin tam metni şu şekildedir:
ENGELLİLERİN HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
BAŞLANGIÇ
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
(a) Birleşmiş Milletler şartı’nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak kabul eden ilkeleri anımsayarak,
(b) Birleşmiş Milletler’in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ile, herkesin herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın, bu belgelerde tanınan hak ve özgürlüklere sahip olduğunu kabul ve ilan ettiğini göz önünde bulundurarak,
(c) Tüm insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrenselliğini, bölünmezliğini, bütüncüllüğünü ve bağlılığı ve engellilerin bu haklardan ayrımcılığa uğramaksızın yararlanmalarının güvence altına alınması gerektiğini yeniden onaylayarak,
(d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’yi, İşkence ve Diğer Zalimane Gayri insani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’yi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ve Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi anımsayarak, Read more